72681. lajstromszámú szabadalom • Légtömlő nélküli pneumatikus gumikeréktalp

Megjelent 226. évi szeptember hó 21-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |EH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72681. szán i XX/a. OSZTÁLY Légtömlő nélküli pneumatikus gumikeréktalp. KÜHNE FERENC GÉPÉPÍTŐ DREZDA-NEUSTADTBAN. A bejelentés napja 1916 jalius hó 4-ike. A jelen találmány légtömlö nélküli | pneumatikus gumikeréktalpra vonatkozik és újdonsága az, hogy a gumikeréktalp (köpeny) megvastagított széleiben puha gumiból, vagy más efféléből való törni­tőfölületek vannak, behelyezés, beragasz­tás, felragasztás, bevulkanizálás stb. út­ján, szilárdan megerősítve és így a gumi­köpennyel egy egésszé és hogy egy, fém­ből, vagy más efféléből való tömítőgyűrű van rászorítva az ily módon a gumikö­peny megvastagított széleiben szilárdan megerősített elmozdúlbatlan puha tömí­tőfölületekre. Tökéletesen légmentes elzá­rás céljából ez a tömítőgyűrű, a puha tömítőfölületekhez támaszkodó fölületein, fogazottan, hullámosan stb. van kiké­pezve úgy, hQgy' az egyes fogak, hullá­mok stb. a gumiköpenyen szilárdan meg­erősített puha tömítőanyagba jól benyo­múlnak. A találmánynak megfelelő, légtömlő nélküli pneumatikus gumikeréktalpnak az az előnye, hogy a puha gumiból, vagy más efféléből való tömítőfölületeknek a gumiköpeny megvastagított szélein szi­lárdan való elrendezésével és a fémből, vagy más efféléből való tömítőgyűrűnek a gumiköpeny szélein szilárdan elrende­zett, elmozdülhatlan tömítőfölületekre való rászorílásával a gumiköpeny üregé­nek jó és teljesen légmentes elzárását ér­jük el. Fogazott, vagy* hullámos szőrit(> fölületeikkel ellátott tömítőgyűrű haszná­latával, továbbá a légtömlö nélküli pneu­matikus gumikeréktalp 'légmentes elzá­rása még tetemesen fokozódik, ill. biz­tosíttatik. A mellékelt rajzon egy ilyen a talál­mánynak megfelelő, légtömlö nélküli pneumatikus gumikeréktalpnaK. , néhány foganatosítási példája keresztmetszetben van bemutatva. Az 1. ábrán látható foganatosítási pél­dánál az (a) pneumatikus gumikerék­talpnak (köpenynek) a fölfekvési lába­kat képező megvastagított (b) szélei (ka­rimái) belső fölületén puha gumiból, vagy más- efféléből való (c) Lömítőfölületek vannak behelyezéssel, bcragasztással, fölragasztással, . bevulkanizal,ássál vagy más effélével szilárdan megerősítve és. a (b) szélekkel, ill. az (.1) köpennyel egy egésszé egyesítve, az ily módon a köpeny megvastagított (b) szeleiben szilárdan el­rendezett elmozdülhatlan%(c) tömítőfö'ü­letekre pedig egy fémből, *vagy más effé­léből való (e) tömítőgyűrű van rászo-

Next

/
Thumbnails
Contents