72681. lajstromszámú szabadalom • Légtömlő nélküli pneumatikus gumikeréktalp

—; 2 — ritva, mimellett a tetszőleges módon ösz­szeszorítható kétrészü (d) kerékkoszoru ellenfalul és tartó.ul szolgál 3 (b) kó­penyszélek, vagy megvastagítások szá­mára. Az (e) tömítőgyűrű nem engedé­keny töimítőfölületeinek a köpenyszélek­be elmozdúlhatlanul beerősített (c) puha tömít őfölül etekre való rászorításával a köpeny üregének jó, légmentes elzárását érjük el. Hogy még tökéletesebbé tegyük ezt a légmentes elzárást, az (e) tömítő­gyűrűt, a (c) puha tömítőfölületekhez tá­maszkodó fölületein, fogazottan, hullá­mosan stb. lehet kiképezni úgy, hogy az egyes fogak, hullámok stb. a köpenyszé­leken szilárdan ülő (c) puha tömítő­anyagba jól benyomulhatnak és így még a gumiköpenyt érő legnagyobb lökések stb. esetén is tartós tömítést biztosítanak. A 2. ábrán látható foganatosítási pél­dánál a megvastagított (b) szélű (a) gu­miköpeny belső fölületére egy felhasított légtömlö alakjában kiképezett, puha. gumi- vagy efféle anyagú (g) bélés van rávulkanizálva úgy, hogy az egységes szi­lárd egészet képez az (a) gumiköpennyel. Ez a (g) bélés, az (a) gumiköpeny póru­sait kifelé eltömíti és az (a) köpeny (b) szélein elmozdúlhatlanul szilárdan ülő végeivel a fém-, vagy más efféle anyagú (e) tömítőgyűrűre támaszkodik, hogy en­nek elmozdúlhatlan tömítőfölületekül szolgáljon. A tömítés előidézése céljából egymásra szorított fölületek itt is fogak­kal, hullámokkal stb. nyomúlhatnak egy­másba úgy, hogy az egymást tömítően érintő fölületek kiterjedése és ezzel a tö­mítő hatás nagyobbodnak. A 3. ábrán rajzolt foganatosítási példá­nál úgy az (a) köpeny vastagított (b) szé­leiben, mint az, önmagában zárt (e) tömí­tőgyűrűben puha gumóból, vagy más ef­féle anyagból való (h, i) tömítőfölületek vannak elrendezve, melyek fogazott fölü­letükkel egymásba nyomúlnak és a (d) kerékkoszorú' összeszorításakor olyan szorosan nyomódnak egymásba, hogy az (a) köpeny ürege kifelé teljesen légmen­tesen elzáródik. Ugyanezt érjük el ter­mészetesen akkor is, ha — mint már az 1. ábrával kapcsolatban említettük — az ^ egyik rész fogait a másik rér,z sín) a ék­alakú fölületéhez szorítjuk. A 4. ábrán föltünitett foganatosítási pél­dánál az (a) köpeny megvastagított (b) szélei közt a kétrészü (d) kerékkoszorúra fölhúzott fémből, vagy más efféle anyag­ból való (e) tömítőgyűrű egy fölfelé és egy lefelé ferdén haladó tömítőfölülettel van ellátva és ez a két, egymással ellen­kező irányban haladó tömitőfölület ket­tős trapezalakú keresztmetszetű .gyűrűs horonyt képez. A gyűrűs horony ferde fölületeinek megfelelően az (a) . köpeny megvastagított (b) szélei kettős trapez­alakú keresztmetszetű gyűrűs nyúl­vánnyal vannak ellátva, melyek a (d) kerékkoszorú összeszorításával szorosan benyomódnak az (e) gyűrűnek tömítöfö­lületeket képező gyűrűs hornyába és így, a (b) köpenyszélck kölcsönös fel-, vagy lecsúszásának, vagy kitolódásának teljes kizárásával, a köpeny üregének kifelé tartósan jó tömítését biztosítják. A tömí­tés tökéletesbítésére az (e) tömítőgyűrű kettős trapezalakú keresztmetszetű gyű­rűs hornyába benyúló (b) köpenyszél­nyúlványok vékony, bevulkanizált (k) puhagumibetéttel burkolhatok. Az (e) tömítőgyűrű, továbbá (1) vastagítással le­het ellátva, mely egy gumiból, bőrből vagy más efféléből való (m) gyűrűt hord. Utóbbi a levegő esetleges eltávozásakor összelapuló (a) gumiköpenynek ismert módon, fölfekvési és alátámasztási fölü­letül szolgál, szilárd íutqfölület létreho­zása céljából. Az 5. ábrán látható, hogy az (a) gumi­köpeny üregének tömítése úgy is történ­hetik, hogy annak megvastagított (b) szé­lei, hornyuk közvetítésiével az önmagá­ban zárt, lapos abroncs alakjában kiké­pezett (e) tömítőgyűrűt két oldalról köz­refogják, mimellett a gyűrű a tartós tö­mítés biztosítása céljából, a (b) köpeny­szélekben bevulkanizálással van fogva­tartva úgy, hogy a köpeny a biztos tömí­tésen kívül egyszersmind szilárdan össze-

Next

/
Thumbnails
Contents