72680. lajstromszámú szabadalom • Beszélőgéppel egyesített mozgófénykép

Megjelent 223. évi szeptember hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72680. szám. IX/h. OSZTÁLY . Beszélőgéppel egyesített mozgófénykép. KRIXTIN ISTVÁN FIZIKUS SZONDBAN. A bejelentés napja 1915 szeptember hó 28-ika. A találmány tárgya beszélőgéppel egye­sített mozgófénykép és célja, hogy a moz­gófényképeket a természetes szemlélődés mellett még azzal a sajátsággal is ruházza föl, hogy teljesen élő személyek szerep­lését tüntesse föl. Lényegében az elrendezés abban áll, hogy az egyenáramú elektromos techni­kai berendezés segélyével működtetett dinamógépek úgy a vetítőgéppel, mint a fölvevőgéppel, valamint a leadókészülék­kel, vagyis a gramofont működtetik úgy, hogy ezen berendezés segélyével a ren­des mozifölvételekkel összeköttetésben egy (gramofon) fölvevőgép is működik, melyből a szereplőknek a vetített kép előtt végzett hangzatos begyakorlása utan történt fölvételét a vetítővászon mögött elhelyezett beszélőgépbe visszük át úgy, hogy a vetítéssel egyidejűleg a szereplő­ket élethűen halljuk is. A találmány tárgya a mellékelt rajzon sematikusan van föltüntetve. A rajzon V)-vel a vetítőgép, (F)-el a föl­vevőgép tölcsére, (C)-vel a beszélőgép tölcsére, (L)-el a vetítővászon, (E)-vel a villamos működtető berendezés és (Dl, D2 és D3)-al az egyes elektromotorok (dinamígépek) vannak jelölve. Az elektromos berendezés (E) kap­csolótáblája ismert módon van kiképezve és az egyes dinamók ezen kapcsolótáblán keresztül (a, b, c) vezetékek útján az áramforrással vannak összekötve ós pe­dig rendesen úgy, hogy az egyes dinamó­gépek vezetékeiben 250 volt feszültségű egyenáram kering. A berendezést következőképen működ-A rendes mozifölvétel e célra elkészült kidolgozása után elsősorban is belekerül a vetítési és a hangfölvevő gyakorló mű­terembe. Az elektromos kapcsolótáblán az (a) vezetékek (al) kapcsolóemeltyűjét (1) pontok közé beállítjuk és az (f) fogan­tyút a nyíl irányában meghúzzuk, minek következtében a (V) vetítőgép működésibe jön. A kép többszöri folytatólagos vetí­tése közben ama színészek államaik a föl­vevőgép tölcsére előtt és a vetített képpel szemben, akik a filmen szerepelnek, hogy a saját mozgóképeiknek megadják ugyan­azt a kellő hangot (illetve beszédet), mely a fölvételnek megfelel. A játékot mindad­dig gyakorolják, míg azt a mozgóképpel teljesen összhangba nem hozták. Midőn az összjáték már egységes be­szélőkép benyomását kelti, akkor megy

Next

/
Thumbnails
Contents