72680. lajstromszámú szabadalom • Beszélőgéppel egyesített mozgófénykép

- 2 — végbe a jelenet végleges előadása és ez­zel együtt működésbe jön a fölvevőviaszk, illetőleg beszédfölvevőgép. E célból a kapcsolótáblán a (bl) kap­csolóemeltyűt is bekapcsoljuk és az (f) fogantyút meghúzzuk, miáltal a (V) ve­títőgéppel egyidőben az (F) fölvevőgép is működésbe jön és a szereplőknek minden beszédét, illetőleg hangját a fölvevőgép tölcsére fölfogja és a puha fölvevő viaszkba a másolatot benyomja. Ha meggyőződtünk arról, hogy a föl­vevőgép hangleadása a vetítőgép kép­vetítésével teljesen összhangban van, az ily módon történt lemezfölvételt megszá­rítjuk és az (L) vetítővászon mögé elhe­lyezett (G) beszélőgépre tesszük. Ezután a kapcsolótáblán a (bl) kapcso­lót kikapcsoljuk a mellette lévő (cl) kap­csolót viszont bekapcsoljuk, mikor is az (f) fogantyút a nyíl irányában tovább­húzzuk, mire a (V) vetítőgép képvetíté­sével együtt a beszélőgép is működésbe jön és a filmen szereplő szinészekneikí csalódásig hű hangja fog hallatszani. Ily módon a legszövevényesebb mese és a legbonyolultabb expozíció is meg­érthetővé válik, mert a gramofon meg­magyarázott mindent. SZABADALMI IGÉNY. Beszélőgéppel egyesített mozgófénykép, azáltal jellemezve, hogy az elektromos úton működtetett vetítőgépen kívül egy rendes fölvevőgép és egy a fölve­vőgéppel egyesített beszédvissziaadó­gép is van az áramkörbe ilűatva ak­ként, hogy a kapcsolótáblán a kap-« csolóemeltyűk beállítása által a vetí­tőgép, a fölvevőgép és a visszaadógép külön-külön, vagy tetszőleges csopor­tosításban működtethető oly célból, hogy a képvetítéssel egyidejűleg a vetített kép szereplőinek; hangját is fölfoghassuk és a beszélőgép segélyé­vel a vetített képpel összhangban tö­kéletes illúzió mellett visszaadhassuk­(1 rajtlap melléklettel.) i PMLU iiéim*NRT «M*ÁO ÍRLMII O JUOWUI»

Next

/
Thumbnails
Contents