72679. lajstromszámú szabadalom • Függő vasút

Megjelent 220. évi szeptember hó 21 -én . MAGY. g|s KIR. SZABADALMI jKag HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72679. szám. V/g/l. OSZTÁLY % Függővasút. VON HASSEL GYÖRGY MIKSA MAGÁNMÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 április hó 30-ika. A találmány tárgya függő- vagy lebegő vasút, mely azáltal tűnik ki, hogy egy és ugyanazon közeg. t. i. egy csavarorsó szolgál a jármüvek hordására és tovább-5 mozgatására. E célból a kocsiszekrényen a helytálló orsót (körülzáró csavaranya van elrendezve, mely görgők vagy kere­kek segélyével a kocsit hordja és az utóbbiban elrendezett mótorok" révén forgattatik. Azonban a csavaranya maga hajtószerkezet gyanánt is lehet kiké­pezve. A találmány tárgya a mellékelt rajzon vázlatosan van föltüntetve. Az 1. ábra hosszmetszet. A 2. ábra a csavaranya és az orsó met­szete. A 3. ábra a csavaranya metszete, mely­nél az állítható görgők, kerekek vagy golyók láthatók. A 4. ábra a csavaranya és az orsó hossz­metszete. Az 5. ábra a csavaranya hosszmetszete, mely henger vagy szolenoid gyanánt van kiképezve és melynél az elektromagneti­kai és diamagnetikíai erőmezők köz|ötti kölcsönhatás hajtóerő gyanánt fölhasz­náltatik. Az 1. és 2. ábra szerint a sima, vagy csavarmenettel ellátóit (d) kötél vagy kábel az (e) tartókarokon van fölfüg­gesztve. A (d) kábel körül a spirális alakú (f) csavaranya van elrendezve, mely egy mótor révén mozgatott (c) közlőmű se­gélyével hajtatik. A súrlódásnak csök­kentése végett az (f) csavaranya köpe­nyébe (h) görgők vannak bemélyitve, me­lyek egyszersmind fogak gyanánt szolgál­nak. Az (a) kocsi az utazókkal, vagy te­herrel együtt (b) karjainál fogva az (f) csavaranyát veszi körül. Az (f) csavar­anya a (d) kábel megfelelő emelkedésű csavarmenettel látható el, vagy pedig ferdén elhelyezett (g) görgőkkel szorít­tatik a sima kábel felé és ezál'lal halad előre a csavaranyára (b) karóknál fogva fölfüggesztett (a) kocsi. Mindkét esetben az (f) csavaranya for­gatása által, utóbbi a (d) kábelen előre­mozog és ezzel együtt az (a) kocsi is. A 3. ábra szerint a csavaranya helyett a kocsit hordó (b) hüvely vain alkal­mazva. A hüvelyt (c) közlőmű forgatja. A ,(d) kábelhez szorítandó (g) görgők­nek ferde helyzetbe való állítása (1) fo­gasrúd és (k) fogaskerék segélyével esz­közöltetik. A (g) görgők az (i) rúgók nyomása alatt állanak. A (g) görgőknek

Next

/
Thumbnails
Contents