72679. lajstromszámú szabadalom • Függő vasút

mindenkori ferde helyzete által a csavar­menet azon emelkedési magassága van megszabva, mellyel a (b) hüvely a (d) kábeleri mozog előre. A 4. ábra szerint i^,a (b) hüvely hordja a kocsit és a csavaranyát. A (d) kábel (p) csavarmenetekkel van ellátva, me­lyekbe a (b) csavaranya (g) görgői ka­paszkodnak. Ahol emelkedések legyőzen­dők, ezen kivitel a sima kábellel szem­ben előnyben részesítendő. A kocsi (n) görgőknél fogva az (o) fogaskerék segé­lyével hajtott (b) hüvelyben van fölfüg­gesztve. Az 5. ábrán vázlatosan van föltüntetve, hogy a csavaranya mozgatása elektro­mos áram segélyével miképen eszközöl­hető. Ezen esetben a csavaranya egy el­szigetelt drótokkal körültekercselt (m) hengerből áll, melyen keresztül egyen­áram vezettetik, m-ig a hengert körülzáró mágnes váltakozó áram segélyével ger­jesztetik. Azonban a mágnes egyenáram segélyével is gerjeszthető és ezen esetben a váltakozó áram a hengernek drótjain keresztül vezettetik. Az összes kiviteli alakoknál az (a) ko­csi egy csavaranyára van fölfüggesztve, mely forgása közben a kábelen előreha­ladva a kocsit magával viszi. SZABADALMI IGÉNYEK> 1. Függő vasút, melynél a jármüvek csa­varorsó és anya révén továbbíttatnak, azáltal jellemezve, hogy az (f) csavar­anya egy spirálist alkot, melynek me­netei közé az (e) hordó karok ka­paszkodnak. '2. Az 1. igénypont szerinti függő vasút egy foganatosítási alakja, azáltal jel­lemezve, hogy az (f) spirális belső fölületén a (d) orsótengelyhez képest ferdén ágyazott futógörgőkkel és külső fölületén görgőkkel van ellátva, me­lyek a (c) hajtószerkezet részére (h) % fogak gyanánt és egyidejűleg a jármű részére hordógörgők gyanánt szol­gálnak. 3. Az 1. igénypont szerinti függővasút egy foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a csavarszerkezetet a (d) tartósínt körülzáró hüvely helyettesíti, melynek belsejében beállítható emel­kedésű spirálissal ellátott és a tartó­sín felé szorított görgők vagy kerekek vannak elrendezve. 4. Az 1. igénypont szerinti függő vasút egy foganatosítási alakja, azáltal jel­lemezve, hogv a csavaranya egy el­szigetelt drótokkal körültekercselt (m) hengerből áll, melyen keresztül egyen­áram vezettetik, míg a hengert körül­záró mágnes váltakozó áram segélyé­vel gerjesztetik, vagy pedig a mágnes gerjesztetik egyenáram segélyével és a váltakozó áram a hengernek drót­jain keresztül vezettetik. 5. Az 1. igénypont szerinti függövasút egy foganatosítási alakja, azáltal jel­lemezve, hogy a csavaranya forgó teste henger vagy solenoid gyanánt van kiképezve és egy elektromágnes erőimezejében feküdvén az elektro­magnetikus és diamagnetikus erőme­zők kölcsönhatása folytán működtetik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAB néSZVÉNYTÁRSMÁO HYOMOÁJA KÜMPCtTlK

Next

/
Thumbnails
Contents