72678. lajstromszámú szabadalom • Kenőedény

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72678. szám, V/e/1. OSZTÁLY. Kenőedény. G1DI0N FRIGYES KERESKEDŐ ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 16-ika. MAGY. SZABADALMI Ismeretesek már a Stauffer-szelencék | módjára készült olyan kenőedényeik, amelyeknek külön töltőnyílásuk van, úgy hogy a töltés végett nem szüksiéges a födelet egészen lecsavarolni. Csakhogy ezek a kenőedények nem tésztaszerü kenőszerekre vannak szerkesztve. Az arra irányuló kísérletek, hogy külön e célra alkalmazott födélnyíláson konszisztens zsírokat vezessenek be, majdnem mind meghiúsultak a kenőszerveszteségek miatt, amelyek lerontják a kényelmes kezelés és tisztántartás előnyeit. A találmány ezen hiba kiküszöbölé­sére, illetve a kenőedénynek olyan be­rendezéssel való fölszerelésére irányul, amely lehetővé teszi, hogy a külön töltő­nyílással ellátott kenőedényt tésztaszerü kenőanyaggal megtöltsük, anélkül, hogy bármi anyagveszteség állna elő. A találmány tárgya a Stauffer-szelen­cék módjára készült, a kenőszer beveze­tésére töltőnyílással ellátott kenőedény tésztaszerü kenőszerekhez, amely edény a töltőnyílással koncentrikus peremen egy süvegből és abban járó átfúrt du­gattyúból álló töltőberendezéssel van föl­szerelve, akként, hogy a kenő edény meg­töltésekor a dugattyú úgy helyezkedik el, hogy nyílása a kenőszer áteresztése cél­jából szabaddá válik. A mellékelt rajz példaképen a talál­mány tárgyát tevő kenőedénynek egy kiviteli alakját tünteti föl. A kenőedény '(1) födelén (2) pejrem van a (4) töltőnyílással koncentrikusan kiképezve. A töltőnyílást (6) rúgóval föl­felé szorított (5) gömb zárja el. A pe­remre (8) csőtoldattal ellátott (7) süveg húzható föl a 3. ábrán alulnézetben föl­tüntetett, rácsavarolt (9) toldat segítsé­gével. Ennek a toldatnak a (2) perem és az (1) födél között lévő (3) horonyba illeszkedő belső (9) pereme van. A két résznek egymásba illesztése a (10) kivá­gás segítségével történik. • A (7) süvegnek hengeres (11) részében (12) dugattyú járhat ide-oda, amelynek közepén (13) furata van, s ezt a furatot a dugattyú bizonyos helyzetében a süveg közepén lenyúló (14) csap elzárja. Az (1) födél alján egy horonyban ki­felé feszülő (17) drót foglal helyét, amely a födélnek egészen fölcsavarásakor a (16) alzatnak csavarmenetes (18) részé­hez illeszkedve a födél leesését megaka­dályozza. A kenőedény megtöltése már most ai

Next

/
Thumbnails
Contents