72676. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár illetve kulcs

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jEm HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 72676. szám. VIII/d. OSZTÁLY Biztonsági zár illetve kulcs. DEÁK LAJOS LAKATOS MAROSVÁSÁRHELYEN. A bejelentés napja 1917 április hó 20-ika. A találmány tárgya biztonsági zár, mely első sorban azzal nyújt biztonságot, hogy a zárnyelv vagy a retesz csak a kulcs erős benyomásával működtethető vagyis a zárat csak célszerűen a beillesz­tett kulcs szárával párhuzamosan ható, megfelelően erős, külön ellenállás pld. rúgóhatás legyőzése után nyithatjuk, il­letve zárhatjuk. Ily módon tehát az ille­téktelen egyének, kik a körülményt nem ismerik, a kulcsot a zárban elforgathat­ják ugyan, de ez az elforgatás teljesen ha­tástalan marad. A találmány szerint további biztonsá­got érünk el azzal, hogy a kulcs ketté van osztva, nevezetesen a kulcs szárának egy része az u. n. kulcstoll vagy kulcs­szakáll állandóan a zárban van és a kulcsszárnak a kulcsfejet vagy kulcsfület hordó részévei megfelelő kapcsolatba ho­zandó, midőn a zárat működtetni akar­juk. Ily módon a zárhoz semmiféle ide­gen kulccsal vagy tolvaj kulccsal stb. nem lehet hozzáférni. A mellékelt rajzon a találmány szerinti zárnak egy foganatositási alakja példaké­pen fiókzár gyanánt való elrendezésben van föítüntetve. Az 1. ábra a zárat távlati ábrázolásban mutatja, a borítéklemezek egy részének elhagyásával. A 2. ábra a reteszszérkezet elölnézete a záróhelyzetben, a (reteszt két végállásá­ban rögzítő) ismeretes rekesztő, illetve ravasz elhagyásával. A 3. ábra ugyanannak nézete a nyitott helyzetben. A 4. ábra metszet a 2. ábrának A—A vo­nala szerint. Az 5. ábra hasonló metszet, de a kulcs be­nyomása utáni helyzetben. A 6. ábra kulcsszár külső részét mutatja távlati ábrázolásban. A 7. ábrán ugyanaz a 6. ábra B—B vonala szerinti hosszmetszetben, illetve 90°-kal elfordított helyzetnek megfelelő nézetben látható. A •• 8. ábra a kulcstollat végnézetben, il­letve oldalnézetben mutatja. A (4) retesz a/ (5) nyelvekkel van el­látva, melyek a példában az elzárás cél­jából a fölső (22) helytálló pánton (4. ábra) alkalmazott (23) fülekkel kapcso­lódnak, míg az alább ismertetendő nyitás­alkalmával a fiók a zárral együtt a 4. ábra szerint balról jobbra kihúzható, minthogy ekkor a zár a szögletes (3') nyílások ré-

Next

/
Thumbnails
Contents