72676. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár illetve kulcs

— 2 — vén a (23) fülek elől az említett irányban eltávolodik. A. (4) retesz, mely a (2) zár­fenékre billenthetően szerelt és a (3) le­mezhez szoruló lamella vagy drótrúgók hatása alatt álló általában szokásos ra­vasszal, illetve rekesztővel működik együtt, a találmány szerint a (9) ellen­retesszel kapcsolódik, mely a (10) leme­zen van kiképezve; ez a lemez a (12) ru­gók hatása alatt áll, melyek a (10) lemez (13) furatain átmenő helytálló-(11) csapo­kat veszik körül és egyiik végükkel a (2) zárfenékre, másik végükkel pedig a (10) lemezre támaszkodnak. A (10) lemez kö­zepén a (19) furat van kiképezve, melyen a (6) kulcstollat hordó (15) kulcsszárrész jár át. Az utóbbi a külső (16) kulcsszár­résszel hozható kapcsolatba, mely a (14) részen túl négyélüen kiképezett (15) szár­résznek megfelelő alakú (17) üreggel, to­vábbá a lépcsős (18) peremmel van el­látva (7. ábra). A (4) retesz a szokásos módon (7) ki­vágással van ellátva, mellyel a (6) kulcs­toll kapcsolódhatik, de csak azután, miután a kulcstoll bevágásai révén a ra­vasz lemezeit ismert módon fölfelé billen­tettük. A (2) zárfenéken a (9) ellenretesz számára a (21) nyílás van kiképezve, míg a (20) zárfödőn a kulcslyukat hatá­roló (25) hüvely van ismert módon al­kalmazva. Az ismertetett szerkezet használata, illetve működtetése a következő: A (6, 14) és (15) kulosrészek állandóan a zárban vannak. Működtetés céljából a külső (16) kulcsrészt (17) üregével a (24) kulcslyuk hüvelyen át a (15) zárrészre rátoljuk, araikor is a rátalálás! a (18) pe­rem határolta bütykök elősegítik. A (15, 17) részek a négyélü kiképzés folytán egymással akként kapcsolódnak, hogy a kulcs két felének viszonylagos elforgása meg van gátolva. A beillesztett (16) kulcs­résszel, melynek említett bütykei továbbá jó fölfekvés céljából a (19) furatba nyúl­nak, a (10) lemezt a (12) rúgók ellené­ben erősen bátranyomjuk (az 5. ábrán látható nyilak irányában), amikor is (pl. az 1., 2. és 4. ábrán látható záróhelyzet­ben) a (4) retesz (8) kivágással kapcso­lódó (9) ellenretesz a (21) nyíláson át hátramozog, vagyis a (8) kivágást el­hagyja és ezzel a (4) reteszt szabaddá teszi, úgy hogy azt most már (benyomva tartott kulccsal) az egyébként szokásos módon -működtetjük, azaz a kulcsot jobbra elforgatva a (6) kulcstollal a ra­vaszt fölbillentjük és a (7) kivágás révén a (4) reteszt jobbra toljuk, tehát a zárat kinyitjuk. Ha ezután a kulcsot ismét előre engedjük, úgy a (9) ellenretesz visszatérve a (4) retesz (8') foka elé fek­szik (3. ábra), tehát — a kulcs benyo­mása híjján — a zárást is meggátolja. A találmány szerinti ellenretesz termé­szetesen különféle alakban képezhető ki, a zár más alkatrészével is kapcsolható és más irányban, illetve síkban is működ­tethető anélkül, hogy ezáltal a találmány lényege változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Biztonsági zár, jellemezve csupán egy ellenállás legyőzésével benyomott kulccsal működtethető reteszszerke­zet által. 2. Az 1. igényben védett zár foganatosí­tási alakja, jellemezve a zárnyelvvel a végállásokban kapcsolódó, a kulcs benyomása alkalmával utánengedő ellenállás alatt álló ellenretesz által, mely ezen ellenállás legyőzésekor a zárnyelvet elhagyja. 3. Az 1—2. alatt igényelt biztonsági zár kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a zárkulcsnak a kulcstollat hordó, a fülrésztől különválasztott része állandóan a zárban van és a fülrésszel viszonylagos' elforgás elle­nében biztosított kapcsolatba hoz­ható. 4. Az 1—3. igényben védett zár fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a zárkulcsnak a kulcstollat hordó fele négyélű, célszerűen lapos szár­részben végződik, melyre a kulcsfület

Next

/
Thumbnails
Contents