72668. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés mótoros járművek meghajtására

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én, MAGY. ^ K1R» SZABADALMI W HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72668. szám. V/d/2. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés mótoros jármüvek meghajtására. DB MAKAY ÁGOST ÜGYVÉD LÚGOSON. A 70568. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 április hó 11-ike. A jelen találmány a 70568. sz. szaba­dalommal védett eljárás itovábbfejleszté­sére vonatkozik s lényegileg abban áll, hogy a mótorhengerben képződött égés­termékek egy részét, midőn azoknak nyomása a legnagyobb, a meghajtandó résszel összeépített turbinával stb. össze­köttetésben álló gyüjtőtartányba vezet­jük, többi résztét pedig a másodrendű mozgások vezérlésére használjuk föl. A belső elégésü motoroknak jármüvek hajtására a szokott módon való alkalma­zásánál az égéstermékek feszereje tisztán csak a megterhelt mótortengely hajtására használtatik föl, míg a jelen esetben a mótortengely nincs, illetve csak annyi­ban van megterhelve, hogy a szükséges másodrendű mozgásokat vezéreli, vagyis a szelepeket és tolattyúkat mozgatja, a karburáit levegőt beszívja és kompri­málja, a gyujtókészüléket szabályos idő­közökben működésbe hozza stb. Ezen müveletek az égéstermékekben a kom­presszió által fölhalmozott energiának aránylag csekély részét veszik igénybe, úgy hogy az energia legnagyobb része a jelen esetben is a jármű hajtására hasz­nálható föl. A találmány szerinti eljárás végrehaj­tására alkalmas berendezésnek egy kivi­teli példáját a mellékelt rajz tünteti föl vázlatosan, amelyen (a) a mótorhengert, (b) pedig a hengertől a (c) gyüjtőtartány­hoz haladó csővezetéket jelzi. A (b) cső­nek az (a) hengerbe torkoló vége (1) sze­leppel van ellátva, amely kényszermene­tüen abban a pillanatban nyittatik meg, midőn a hengerben elégett gázok kom­pressziója a legnagyobb. Ennek folytán a (c) tartányban, különösen több henger alkalmazása esetén, állandóan 8—16 lég­köri nyomás tartható fönn, ami teljesen elegendő a jármű kerekeinek turbinák vagy hasonlók segélyével való meghaj­tására. Az (1) szelep elzáratik, mielőtt a hengerből az összes gázok átszoríttatná­nak a (c) tartányba s az ekként megma­radt gázok energiája a már említett má­sodrendű mozgások vezérlésére használ­tatik föl. A (c) tartány (m) biztosítószeleppel van ellátva és kibocsátó végén az (n) tisztítókészülékkel van összeépítve, ame­lyen a gázoknak át kell haladniok, mi­előtt az (o) szelepen és az (e, f) vagy (e, g) csöveken ál a törzsszabadalomból is­mert módon aá (i) turbinákba vagy ha­sonlókba jutnának. Az utóbbiakban át-

Next

/
Thumbnails
Contents