72668. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés mótoros járművek meghajtására

haladt gázok a (h) szeleppel ellátott (j) kipuffogó csövön át távoznak. A menet­sebesség szabályozása, a fékezés és a menetirány megváltoztatása ifit is, mint a törzsszabadalomnál, a csővezetékek szelepeinek kellő működtetése által ér­hető el. Az (n) tisztítóból kivezető (o) szelep­hez vagy csaphoz a (p) cső van kap­csolva oly módon, hogy a szelep beállí­tása szerint a gázok az (e) vagy (p) csőbe tódulnak. Ez a berendezés arra szolgál, hogy az égéstermékek energiája, ha a jármű hajtására nincs szükség,, a (p) csövön át valamely a járművön kívül el­helyezett gép (pl. körfürész, kisebb gaz­dasági gép, szivattyú stb.) hajtására le­gyen fölhasználható. A törzsszabadalom leírása szerint a gyüjtőtartány kibocsátó szelepe, vala­mint a hajtóközeget a kerekekhez vezető csövek elágazási pontjába iktatott két váltószelep és a kifúvó szelep egyaránt fölhasználható a jármű sebességének sza­bályozására, illetve fékezésére. A jelen találmány szerint az indítást szintén a kifúvó szelep segélyével végez­zük oly módon, hogy a többi szelepek nyitott helyzetében a kifúvó szelepet megnyitjuk, amikor is a meghajtandó rész (kerék, vizi vagy légcsavar) meg­indul és annál gyorsabban forog, minél jobban meg van nyitva a kifuvó szelep. Hogy a szokásos négykerekű, tehát két hajtott kerékkel bíró jármű sebességé­nek szabályozása kanyarodásoknál is pusztán a kifúvó szelep segélyével, a többi szelepek igénybevétele nélkül le­gyen foganatosítható, minden meghaj­tandó rész számára külön kifúvó cső és kifúvó szelep rendezendő el. Ez esetben a kifúvó szelepek segélyével a menet­irány megfordításán kívül a jármű - kor­mányosánál előfordulható összes többi műveleteket végrehajthatjuk, tehát a jár­művet megindíthatjuk, megállíthatjuk s e két határ között sebességét tetszőlege­sen szabályozhatjuk. » Ha a járműnek csak egy hajtott része, pl. háromkerekű automobilnak csak egy hajtott kereke van, akkor természetesen a jelzett kormányzási műveletekhez egyetlen kifúvó cső és kifúvó szelep is elegendő. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A 70568 sz. szabadalom 1. igény­pontja szerinti eljárás foganatosítási módja, jellemezve azáltal, hogy a mó­torhengerben képződött égéstermékelv egy részét, midőn azoknak nyomása a legnagyobb, a meghajtandó résszel összeépített turbinában stb. való föl­használás céljából egy gyüjtőtartány­ban halmozzuk föl, többi részét pedig a másodrendű mozgások vezérlésére használjuk. 2. A 70568. sz. szabadalom 2. igény­pontja szerinti eljárás foganatosítása, jellemezve azáltal, hogy. a meghaj­tandó részt a kifúvó szelep fokozatos megnyitásával Indítjuk meg és sebes­ségét ugyancsak ezen szelep átbo­csátó keresztmetszetének változtatásá­val szabályozzuk. 3. Berendezés az ,1. igénypont szerinti eljárás foganatosítására, jellemezve azáltal, hogy a gyüjtőtartány és a tur­binák közé tisztítókészülék van ik­tatva, amely a gázokból a korom- és olaj maradékokat kiválaszt] a. 4. A 3. igénypont szerinti berendezés ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a gyüjtőtartány, illetve tisztító kibo­csátó szelepéhez egy cső van kap­csolva, amelyen át a szelep megfelelő beállítása mellett a gázok a járművön kívül váló fölhasználás céljából elve­zethetők. v 5. Berendezés a 2. igénypont szerinti el­járás foganatosítására, jellemezve az­által, hogy minden hajtott rész szá­mára külön kifúvó cső és kifúvó sze­lep van elrendezve oly célból, hogy minden hajtott rész a többitől függet­lenül legyen kormányozható. (1 rajzlap melléklettől.) PALLA8 RÉ87VÉNV1ÁR6A6AG NYWMOAJA BUDAPESTÉI* V

Next

/
Thumbnails
Contents