72662. lajstromszámú szabadalom • Zár palackokhoz és edényekhez

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21 -én . MAGY. ^ KIR. SZABADALMI iffij HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72662. .szárú. XVIII/d. OSZTÁLY Zár palackokhoz és edényekhez. BERNSTEIN MÓRIC KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés naoja 1917 "december hó 14-ike. A találmány tárgya fából fa- vagy pa­rafaszerü vagy más eféle anyagból való záródugó, mely mindenfajta palackokhoz és edényekhez a nyakrész méreteitől füg­getlenül alkalmazható. A találmány sze­rint az említett anyagok azon tulajdonsá­gát használjuk föl, hogy azok, ha ned­vessé válnak, földuzzadnak, kiterjednek és így az edény falaihoz erősen odaszo­rulva biztos elzárást létesítenek. A mellékelt rajzon a találmány tárgya­nak néhány foganatosítási alakja van vázlatosan föltüntetve. Az 1. ábra vízszintes horonnyal és függé­lyes hasítékkal ellátott zárótest nézete. A 2. ábra fölillesztett tömítőgyűrűvel ellá­tott foganatosítási alakot mutat. A 3. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint az 1. ábrán föltüntetett záró­test oly változatánál, melv több függélyes hasítékkal van kiképezve. A 4. ábra oly foganatosítási alak metszete a 2. ábrának C—D vonala szerint, mely telt harántmetszette'l és több egymással párhuzamos függélyes hasítékkal van ki­képezve. Az 1. ábra szerint a centrális (b) furat­tal ellátott (c) zárótest függélyes (t) be­metszésekkel van ellátva, mimellett a be­metszések vagy hasítékok abban a rész­ben vannak elrendezve, mely a hasznalat alkalmával a palack nyak részében fog­lal helyet. Emellett maga az (a) hasítékok száma lényegtelen és csupán az alkalma­zott anyagtól, valamint a dugó méreteitől függ. A (c) dugónak a megfogásra szolgáló fölső része és az alsó, tulajdonképeni zá­rórész között rovaték vagy horony van kiképezve, ehhez csatlakozó toldatrésszel (1. ábra) mely utóbbi azonban a 2. ábrán látható alakban is kiképezhető. A találmány szerinti zárótest vagy an­nak egy része rugalmas. A zárótest alsó és fölső részének a horony révén való el­különítése folytán a zárótestnek bemet­szett anyaga az alsó részben többé nin­csen megkötve és a palack vagy edény tartalma folytán bekövetkező megnedve­sedése alkalmával vagy a palack nyakré­szébe való erős beszorítása folytán az al­kalmazott anyagra jellemző módon fel­duzzadhat. Ezzel a zárótest hengeralakú része a patak nyakrészének belső falához erősen odaszorul úgy, hogy tökéletesen tömített és légmentes elzárást érünk el. 2. ábrán látható módon oly elrende­zést is foganatosíthatunk, hogy a záró-

Next

/
Thumbnails
Contents