72662. lajstromszámú szabadalom • Zár palackokhoz és edényekhez

dugó hengeralakú és kúpos része között egy célszerűen kúposföl ületü, a zárótest­nek megfelelő vagy más anyagból való (e) gyűrű, van fölillesztve. Hogy ezen (e) gyűrűnek, midőn a zárótestet az edény vagy palack nyakrészébe helyezzük, biz­tos tartást kölcsönözzünk, a (c) zárótesten az (f) toldatrészt alkalmazhatjuk, amely­re az (e) gyűrű reátámaszkodik. Ilyen módon is tökéletesen biztos edényzárra teszünk szert. Az 1. ábrán látható foganatosítási alak­nál, mint ismertettük a (c) záródugó hen­geralakú része centrális furattal és egy hasítékfcal van ellátva. Ezzel szemben a 3. ábrán látható foganatosítási alaknál több hasiték van alkalmazva, melyeknek száma a zárótest méreteihez igazodik. A 4. ábrán látható foganatosítási alaknál a hengeralakú rész, centrális furat mel­lőzésével telten van kiképezve és több egymással párhuzamos függélyes (a) há­sítékkal van ellátva, amelyeknek száma és nagysága ugyancsak a különböző vi­szonyok szerint változhatik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fából, faszerü vagy más eféle anyag­ból való zár-palackokhoz és edények­hez, jellemezve azáltal, hogy a záró­testnek üregesen vagy telten kiképe­zett hengeralakú része az utóbbi hosz­szára kiterjedő függélyes hasiték okkal van ellátva, mimellett a hengeralakú rész zárótestnek megfogására szolgáló résztől a tömítésre szolgáló, toldatba átmenő horonyrész révén el van kü­lönítve. 2. Az 1. igényben védett zár foganatosí­tási alakja, jellemezve azáltal, hogy a zárótest a hengeralakú résznek a meg­fogásra szolgáló részbe való átmeneté­nél alkalmazott toldathoz támasz-" kodó, célszerűen kúpos fölületü tö­mítő gyűrűvel van ellátva. Az 1. és 2. igényekben védett zár fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a zárótest hengeralakú részében egy vagy több egymással párhuzamos hasiték van kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAÍ BÉ&2VÉNYTAR8A8ÁG NYOMDÁM BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents