72655. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés a gázfejlesztő kemencék kokszlepényében foglalt hő értékesítésére

Megjelent 1918. évi szeptember lió 13-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI UH 1 HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72655 süárw. II/c. OSZTÁLY-- *« i IUJ-1,1 i„ ..jnwm(fw—^^wf^-öBBi—jpp^i^ Eljárás és berendezés a gázfejlesztő kemencék kokszlepényében foglalt hő értékesítésére. WUNDERLICH ÁRMIN GÁZMÜIGAZGATÓ KARLSBADBAN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 11-ike. Elsőbbsége 1917 junjas hó 6-ika. A fáradt gázok értékesítése kohóm Él­vekben, az üveg- és a kerámiai iparban és effélékben, a fáradt gázokkal fűtött kazánok útján, általánosan ismeretes. A gázgyártásnál- is fölhasználják a retorta­kamrák és a kokszkemeneék fáradt gá­zait az e'légetőlevegő előmelegítésére, valamint kazánok, vizijárművek és' effé­lék fűtésére. A gáz és a koksz előállítá­sakor azonban a melléktermékek meleg­jének még más értékesítése is lehetséges, mely eddig még nem alkalmaztatott, bár tetemes melegmennyiségek kaphatók ez úton. Az a meleg ez, mely az izzó koksz­lepény oltásakor eddig használatlanul el­veszett. Ezen, a kokszlepényben foglalt meleg értékesítése kétféle módon lehet­séges. Az egyik mód az, hogy az izzó kokszlepényt vízzel fecskendezzük be, vagy vízbe mártjuk és az ekkor fejlődő vízgőzt fáradtgőzgépekben közvetlenül munkatermelésre használjuk föl; a másik mód szerint pedig, az izzó koikszlepényí fütőszerek fölhevítésére használjuk, me­lyeket azután kazánok fűtésére értékesít­hetünk gép-, központi fűtő- és szárító­berendezések, főzelékaszalók és effélék üzemben tartására. A kokszlepényben foglalt hő értékesí­tésének most említett első módja igen nehezen képezhető ki, azonkívül a köz­vetlen űioh fejlesztett vízgőz, a koksz kéntartalma miatt, savakat tartalmaz, melyek a gépeket megtámadják. Ezért a kokszlcpényből a hő értékesítésének fönti második módja előnyösebb. A jelen eljárás szerint a kokszlepény­ben lekötött meleget úgy kapjuk meg, hogy az oltáshoz indifferens (oxigénmen­tes) gázokat használunk és ezeket, a me­legnek általuk való fölvétele után, fűtő­anyagul használjuk föl. A mellékelt rajz az eljárás véghezvite­lére való berendezést ábrázolja példaké­pen választott kivitelben. Az 1. ábra a berendezési metszetben mu­tatja, míg a 2. ábra több kemencéhez való telepet ábrázol főbb részeiben. A retorta- vagy kamrakemence előtt, vagy mögött, vagy a függélyes kemence alatt, kazánhoz hasonló (1) tartályt ren­dezünk el anélkül, hogy a pincemagassá­gOt emiatt említésre méltó módon, vagy egyáltalában pövelni kellene. Kész tele­peknél sem okoz semmi nehézséget az

Next

/
Thumbnails
Contents