72655. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés a gázfejlesztő kemencék kokszlepényében foglalt hő értékesítésére

— 2 ilyen tartályok utólagos beépítése, mert ezek, valamint a szükséges csővezetékek, könnyen a munkafolyosóhoz függeszthe­tők. A kazánok lejtős elhelyezése a ke­mencefaihoz, főleg a füstcsatornák tisz­títónyílásaihoz való hozzáférhetést bizto­sítja. A kazán azonban függélyesen is el­rendezhető. A kokszot a retórtából, vagy a kamrából egy vezetőtöjcsér segélyével, kényelmesen be lehet önteni az (1) ka­zánba. A kazán alsó födele, mely a szo­kásos Morton-féle zárral van fölszerelve, akkor zárva marad; a fölső födél, az is­mert vízgázgenerátorok födeleinek mód­jára, föl lehet csiszolva. A tömítés a for­róság miatt nem szenvedhet, mert víz­hűtést használunk. Ha az ilyen kazánszerű (1) tartályt jól elszigeteljük, benne a kokszlepény mele­gének nagy részét kihasználhatjuk. A (6) vezetéken át hideg indifferens gázokat vezetünk az (1) kazánban lévő koksz­oszlopon keresztül, melyeket azután föl­melegedett állapotukban a (2) vezetéken át elvezetünk, hogy fűtőanyagul, vagy valamely hőgépben, vagy berendezésben fölhasználjuk azokat. A gázoknak nem szabad oxigént tartalmazniok, mert kü­lönben a koksz elégne. Célszerű ilyen indifferens gázokul a koksz égéstermé­keit, tehát a füstgázokatN fölhasználni. A (6) vezeték hő védőköpennyel, a (2) forró­gázvezeték pedig vízköpennyel van el­látva, mely szintén szigetelve van. A ka­zán valamennyi része jól el van szige­telve, hogy vele jó melegkihasználást ér­jünk el. Valamennyi (1) kazánhoz egyet­len közös (12) gőzvezeték és egyetlen ilyen (13) tápvezeték van alkalmazva í> köpenyek és a hűtővíz számára. Egy kilences gázfejlesztő kemencéhez célszerűen három ilyen kazánt haszná­lunk, úgy hogy mindegyik kazán kb, minden három órában tölthető meg koksszal. A kokszmaradvány, mint ren­desen, közvetlenül a. generátorba jön. Az a munkatöbblet, mely a kazánok táplá­lásából származik, igen csekély. Csak kettővel több födelet kell kiszolgálni ez­zel szemben; a munka a pincében végez­tetik a füsttől és melegtől védett helyen. Kamrás kemencéknél tagadhatatlanul nagyobb tömegű lesz a berendezés, de Itt is minden nehézség nélkül meg lesz való­sítható, mert a nagy meleg-, füst- és gőz­mennyiségek most elesnek. A kamrák előtt mozdulatlanul elrendezett (1) kazá­nok, melyekből a hűtött koksz fogókkal szárazon és füstmentesen emelhető ti a raktárözóhelyre, jóval olcsóbban készít­hetők el, mint a gördíthető, nagy tömegű (massziv) oltótornyok bonyolult segéd: berendezéseikkel. Ezen ismert gépeknek üzem- és. fönntartási költségei is jóval nagyobbak, mint a jelen egyszerű fáradt­melegkazánóké. A 2. ábrán föltüntetett telep három (1) kazánból áll, melyek egy kilences ke­mence előtt vannak fölállítva. A (2) kö­zös forrógázvezeték pl. egy (3) fáradt­melegkazánhoz vezet, mely a közös gőz­gyűjtőt is képezi valamennyi kazán szá­mára. A forró gázok a (3) kazánban ala­csony nyomású gőzt fejlesztenek, mire, lehűlve, a (6) vezetéken át körfolyam­ban visszatérnek az (1) kazánok alá, míg a kokszlepény le nem hűlt és meg nem feketedett. Lehet azonban az egyes (1) kazánokat egymásután is kapcsolni és megkerülő vezetékeket elrendezni, melyek lehetővé teszik, hogy az indiffe­rens gázok egyszer alulról, azután ismét fölülről, tehát két különböző irányban fúvassanak keresztül a kokszlepényen, hogy a meleg minden nyomát rövid idő alatt elvezessék. A gázok körmozgását egy elektromosan hajtott, hűtött (5) ven­iilátor vezeti be. A (3) kazán a valóság­ban nem egyszerű, sima forrcsövekkel van ellátva, mint a rajzon, hanem nagy fűtőfelületet alkotó, külön a kitűzött célra kiképezett, vékonyfalú csövekből álló csőtestbeépitménnyeil. A meleg ki­: használása tehát tökéletes lesz, emellett a forró gázok néni piszkolják be a csö­veket. Az (5) ventilátor erőszükséglete csekély, mert a gázok körmozgása lassú. Az egyes (1) kazánokat egyszerű (7) és

Next

/
Thumbnails
Contents