72652. lajstromszámú szabadalom • Karmantyús csőkötés

Megjelent 1918. évi ¿szeptember hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL 72652. szám. V/e/1. OSZTÁLY. ■ ■ i hfjj pl Karmantyús osfikötés. SIEGMÜND ANDRÁS MÉRNÖK BUDAFOKON. A bejelentés napja lél6 december hó 7-iíce. Jelen találmány tárgya karmantyús csőkötés, mely mellékelt rajzon három­féle kiviteli alakban hosszmetszetben íöl van tüntetve és a karmantyúba elhelye­zett (b) tömítomansdtia által van jelle­mezve. Az 1. és 3. ábra egyszerű karman­tyús csőkötést mutat, míg a 2. ábra kettős karmantyús csőkötést, mely utóbbival két sima csővéget össze lehet kötni. A csőben uralkodó folyadéknyomás a meg­felelő anyagból készült (b) manseíttát, illetőleg annak szárnyait, a cső- és a kar­mantyú falához nyomja és ezáltal biztos tömítést eredményez. Legcélszerűbb a (b) mansetta anyagát olvasztott állapot­ban az (a) karmantyúba az (e) nyíláson keresztül önteni vagy nyomni, mely cél­ból a folyadéknyomást áteresztő (cl} (1. és 3. ábra), illetőleg (cl) és (c2) (2. ábra) cső végeikre tóit (f) (3. ábra), ille­tőleg (fi, f2) (1. és 2. ábra) üreges mag­gyűrűt használunk föl. Ha az ily csökö­­tést széjj elszedhető en kívánjuk tenni, úgy a karmantyút szuronyzárral ellátott (d) (2. ábra) zárógyürűvel lezárjuk. A (b) mansetta anyaga különféle lehet, de' különösen jól megfelel víz- és gázvezeté­keknél oly keverék, melynek kb. 90 súly­­irészte bitumendús aszfaltmasztix és kb. ÍÓ súlyrésze kőszénkátrány. Ezen anyág olvasztott állapotban a karmantyúba való beöntés vagy inkább benyomás alkalmá­val elég híg, úgy hogy a' karmantyú és (f) maggyűrű által meghatárolt üregeket pontosan betölti, lehűlése után elég plasz­tikus, szilárd, a folyadéknyomást át nem eresztő és annyira ragad a csőfalakra, hogy ezen ányagot kis nyomású vezeté­keknél még az ismert közönséges kar­mantyúidban ólom helyett fölhasználni lehet. A maggyűrü néhány alkalmazási és kiviteli módját az 1., 2. és 3. ábra mu­tatja. Az 1. ábra szerinti egyszerű kar­­mantjnís csőkötésnél a maggyűrüt lazán szövött va**v fonott, a karmantyú fene­kében elhegyezett (fi és f2) szalaggyűrűk­­ből készítjük olyformán, hogy az (e) nyí­láson keresztül nyomott, olvasztott mán­­settaanyag azt a rajzban látható módon részben körülveszi. Miután a maggyűrü az aránylag sűrűbb, olvasztott mansetta­­anyagol nem ereszti át, azonban annak p megmerevedése után, a csövekben lévő aránylag híg folyadékot átereszti, úgy a folyadéknyomás a fönt leírt módon a mansettát, illetőleg annak szárnyait a cső- és a karmantyú falaihoz nyomhatja.

Next

/
Thumbnails
Contents