72651. lajstromszámú szabadalom • Röpítő fúvógép

Megjelent 147. évi szeptember lió 1 3-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72651. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Röpítő-fúvógép. ROSENTHAL MÓRIC MÉRNÖK BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 március hó 3-ika. Elsőbbsége 1915 december hó 14-ike. Zárt röpítő fúvógépeknél, pl. centrifu­gál szellőztetőknél, exhaustoroknál és efféléknél az a hátrány mutatkozik, hogy az ezen gépeknél figyelembe jövő munka­teljesítmények a depresszió és a túlnyo­más a legszorosabb összefüggésben van egymással és hogy a két munkateljesít­mény egyikének szükségelt nagyobb ki­használásánál egyúttal a másik munka­teljesítmény is növekszik. Nagyobb mun­kateljesítmény eltérése, legyen az nagyobb depresszió, vagy nagyobb túlnyomás, tudvalévőleg a szárnyas kerék fordulat­számának növelését kívánja meg. Ezzel azonban együtt jár az is, hogy a nem igényelt, másik munkateljesítmény egy­idejűleg megnövekszik, aminek viszont az a következménye, hogy a nem szük­ségelt munkateljesítmény együttműködé­sével a haszonmunka károsan befolyá­soltatik és az üzemi erő haszontalanul növeltetik. Ha egy ventilátornak vagy exhaustor­nak már most nagyobb depressziót kell létesítenie, akkor a szárnyas kerekeket gyorsabban hajtjuk meg. A szárnyas ke­réknek ezen gyorsabb forgása azonban egyúttal a tokban lévő levegőnek na­gyobb túlnyomását is előidézi. így tehát egy másik, nagyobb munkateljesítményt kapunk, melyre tulaj donképen szükség nincs. Ezáltal azonban a haszonmunka ked­vezőtlenül befolyásolta tik és az üzemi erő növeltetik. Ugyanez a folyamat megy végbe oly készülékeknél, illetve oly fúvó­gépeknél, mejveknél nagyobb túlnyomá­sokat kell létesíteni, azzal a különbség­gel, hogy ezen esetben a haszontalanul együttműködő munkateljesítmény a de­presszió. A találmány szerint ezért zárt centri­fugái-ventilátoroknál, exhaustoroknál és fúvógépeknél nagy haszonmunka eléré­sére a két munkateljesítményt — vagyis a depressziót és a túlnyomást — egymás­tól teljesen függetlenül tesszük szabályoz­hatóvá úgy, hogy csupán a tényleg szük­ségelt munkateljesítmény hathat és hasz­nálható ki mindig. A két munkateljesít­ménynek a találmány szerinti szétválasz­tása által tehát azt érjük el, hogy egy­részt, ha depressziót kell létesíteni, ez nem jár a túlnyomás növekedésével, másrészt pedig, hogy a túlnyomás alatt szállítandó légmennyiségnek nem kell szükségtelen depressziót létesíteni. A találmány szerint ezt azáltal érjük

Next

/
Thumbnails
Contents