72649. lajstromszámú szabadalom • Galvánelem

Megjelent 1918. évi szeptember lió 13-én. MAGY. gfe. KIR SZABADALMI jEm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72649. szám. VII/i. OSZTÁLY. Galvánelem. NAHODIL ALAJOS GÉPÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 február hó 1-je. Raktárképes galvánelemekben, melyek­nél az elektrolyt csak víznek későbbi utántöltésekor válik hatásossá, az a hát­rány mutatkozott, hogy a rendszerint nedvszívó sókeverékből álló száraz elek­trolyt a légkörből nedvességet szívott ma­gába s így raktárképessége lényegesen csökkent. Ezt a hátrányt oly képen igyekeztek el­kerülni, hogy a pl- klórammonium-, cink­klorid- és higanyoxydból álló száraz elektrolytot porított traganttal keverték, oly célból, hogy ez az elektrolyt-keverék részecskéit beburkolva, azokat a légköri behatások ellen megvédje. A tragant ennek a célnak teljesen megfelel ugyan, azonban alkalmazása mégis célszerűtlen, mert az elem hatásossá tételekor — mi­után a vízben nem oldódik, csak földuz­zad — az elektrolytrészecskéknek a víz­ben való föl oldását meggátolja. Ennek a hátránynak kiküszöbölésére a tra^ntos elektrolyt-keveréket aprított növényi ros­tokkal, fürészporral, vagy pedig habkő­vel s más efféle anyagokkal keverték, amivel el is érték azt, hogy az elem hatá­sossá tételekor a víz elég gyorsan és többé-kevésbé megfelelően fölszívódott, azonban egyidejűleg egy ujabb hátrány mutatkozott, nevezetesen az ilykép a fo­lyadékba kerülő nagymennyiségű oldha­tatlan anyag leülepedvén, egyrészt a de­polarizáló barnakő-elektróda hatását, azt bizonyos magasságig körülvevén, csök­kenti, másrészt az elem belső ellenállását szükségtelenül megnöveli. Azonfölül az idegen anyagok leüllepedésénél fogva, ezeknek a víz beszáradását gátló határa is hamarosan megszűnik s így az elem beszárad, még mielőtt az elektrolyt tel­jesen kihasználtatnék. Mindezen hátrányokat teljesen meg­szünteti a jelen találmány értelmében szerkesztett száraz elektrolyt-töltéssel bíró galván elem, amelyben az elektrolytot oly anyagokkal keverjük, amelyek egy­részt a raktározás tartama alatt a lég­köri behatások ellen a száraz elektrolytot megvédik, másrészt az elem hatásossá tételekor fokozatosan sűrű oldatba men­nek s így sem az üllepedéssel, sem a korai beszáradássai kapcsolatos káros következmények nem lépnek föl. Külö­nösen alkalmasnak bizonyult ezen célra porított zselatin, vizahólyag és enyvnek vagy más állati eredetű termékeknek, avagy ezek keverékének használata. Ezen anyagokból célszerűen kb. 10—

Next

/
Thumbnails
Contents