72647. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tartályokban mozgó árúknak tömeges galvanizálására

Megjelent 1918. évi szeptember lió 13-én. MAGY. KIR SZABADALMI J^H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72647. szám. Vll/i. OSZTÁLY. Berendezés tartályokban mozgó árúknak tömeges galvanizálására. LANGBEIN-PFANHAUSER-WERKE GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 11-ike. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 16-ika. Árúknak tömeges galvanizálására már a legkülönbözőbb, úgy dob-, mint ha­rang-alakú tartályokkal bíró berendezé­seket ajánlottak. A dobalakú tartályok­kal bíró berendezéseknél a fémnek a ke­zelendő árun való lecsapása a dob falain termelődő burjánzások által kedvezőtle­nül befolyásoltatik, melyek a lecsapandó fémnek a dob falain való lerakodása folytán keletkeznek. A harangalakú tar­tályokkal bíró berendezéseknél a lecsa­pandó fémnek nagy része a harang falain rakódik le, ami a müveleteknek gazda­ságos voltát csökkenti. Ezen hátrányok' a jelen találmány szerint a tartályokban elrendezett kontaktusoknak oly elrende­zése és az áramforráshoz való oly kap­csolása révén kerültetnek el, hogy az árun való lecsapás csakis azon kontak­tusok által közvetíttetik, melyek árukkal teljesen be vannak födve. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező berendezésnek két foganatosítási alakja van példaképen föl tüntetve. Az 1. ábra a találmány egyik fogana7 tosítási alakját képező, harangalakú tar­tállyal bíró berendezésnek hosszmet­szete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának II—II vonala szerint. A 3. ábra a találmány másik foganatosí­tási alakját képező, dobalaikú tartállyal bíró berendezésnek hosszmetszete. A 4. ábra metszet a 3. ábrának IV—IV vonala szerint. Az 5. ábra hátulnézet. A 6. ábra a dobnak harántmetszete. A 7. ábra ugyancsak harántmetszet a dob­nak más állásában. A berendezésnek első foganatosítási alakja a kúp- vagy gúla-alakú, fából vagy valamely más, nem-vezető anyagból ké­szült (1) tartályból áll (1. ábra), mely a (2) tengelynek végére van erősítve. A (2) tengelyen, mely a (3) csapágyakban for­gathatóan van a (4) tartóban ágyazva, az (5) csavarkerék van elrendezve, mely a (6) végtelen csavarral kapcsolódik. A (6) végtelen csavar a (7) tengely által forgattatik, mely egyúttal a (4) tartónak, illetve a tartálynak billentő tengelyét ké­pezi és mely a (8) csapágyakban a (9) szíjkorong által forgattatik. Az (1) tartályban több kontaktus van elrendezve, melyek az (x) lemezekből állanak (2. ábra); ezen lemezek a (2) ten-

Next

/
Thumbnails
Contents