72647. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tartályokban mozgó árúknak tömeges galvanizálására

— 2 — •> gelyhez koncentrikusan vannak az (1) tartálynak fenekén a (11) csavarok se­gélyével megerősítve; ezen csavarok szi­geteken vannak a tartály fenekén átve­zetve és egyrészt az áramszolgáltatásnak közvetítésére, másrészt a (12) merevítő síneknek megerősítésére szolgálnák (1. ábra). Hogy a találmány szerint!' csak azok a kontaktusok, illetve azok az (x) lemezek legyenek áraimmal ellátva, me­lyek a galvanizálandó árúval be vannak födve, a (2) tengelyen a többrészü (14) kóllektör van megtrrősítvc, melVriok lk­mellái a (15) vezetékek segélyével vannak az (x) lemezekkel összekötve. A berendezés működése a következő: A tartályba legelőször is a galvanizá­landó árút, aztán pedig az elektrolytet töltjük be. A tartálynak fölső nyílásán át akkor a rögzítendő (y) anödát vezet­jük be, melyet az elektrolyt színéig bo­csátunk. Ha most a tartályt a (z) nyíl irányában (2. ábra) forgatjuk, akkor az árú a (c) szektorban összegyűl és abban állandóan megmarad. A tartálynak for­gása közben az áruhoz, a forgás irányá­val ellenkező irányban legközelebb fekvő (x) lemez az áruval borított szektorba be-, majd abból kikerül. Ezen játék állan­dóan és akként ismétlődik, hogy minden­kor csak egy (x) lemez fogja a negatív áramot az árúhoz vezetni, míg a többi (x) lemez áramtalan marad. A berendezés második foganatositási alakja a teljesen zárt, vízzáró, nem­vezető anyagból készült, dobalakú (20) tartályból áll (3. ábra), mely a (21) ten­gelyre van erősítve. A tartálynak belső fölületén több kontaktus van elrendezve, melyek az (x) prizmákból állanak. Az (x) prizmák a (22) csavarok segé­lyével vannak a tartályfalaknak nem­szomszédos végeiben megerősítve (4. ábra). A (21) tengelyen a többrészü (23) kollektor van megerősítve (5. ábra)",, melynek lamellái a (24) vezetékek és a (25) csavarok segélyével a vonatkozó (x) prizmákkal vannak összekötve. A kollek­toron a két (26, 27) kefe csúszik, melyek a pozitív és negatív áram szolgáltatását közvetítik. A kapcsolás akként van léte­sítve, hogy az árútól borított mindenkori (x) prisma negatív és a tartálynak, ezen prizmával. ellátott falával szembenfekvő' falán megerősített prizma mindig pozitív áramot kap (6. ábra), míg a másik két prizma nem kap áramol A tartály, az árúnak beadagolása és az elektrolyttel való teljes megtöltés után, forgásba ho­zatik. A fém ekkor szakadatlanul lecsa­pódik az árún; a mindenkor alul lévő (x) prismán lecsapódott fém a következő' pillanatban, amelyben az (x) prisma föl­felé mozgott, anodikusan föíoldatik. Az anodalemezék mindig tisztara vannak" súrolva és könnyen oldódnak. A galva­nizálás gyorsan és fémveszteségek nél­kül megy végbe. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés tartályokban mozgó árúk­nak tömeges galvanizálására, jelle­mezve akként elrendezett és egy áramforráshoz akként kapcsolt kon­taktusokkal ellátott tartály által, hogy a fém lecsapása az árúkra csak azon kontaktusok révén történik, melyek az árúval teljesen be vannak födve. 2. Az 1. alatt igényelt berendezésnek egy foganatositási alakja, jellemezve egy vízzáró tartály által, melynek falai, nem-szomszédos végeiken, kontaktu­sokkal vannak ellátva, melyek akként vannak egy áramforráshoz kapcsolva, hogy az áruval szembenfekvő min­denkori kontaktus anodikusan ka po­csolya jut működésre. (2 rajzlap melléklettel.) PALLAS FTÉBZVÉN*TÁTWASÁG NYOMDÁJA SU0AK6TE*

Next

/
Thumbnails
Contents