72645. lajstromszámú szabadalom • Újítások végnélküli perforált pecsétbélyegszalag levágására és megnedvesítésére szolgáló gépeken

Megjelent 1918. évi szeptember lió 13-én. MAGY. gjW KIR SZABADALMI gm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72645. szám XHI/d. OSZTÁLY. Újítások végnélküli perforált pecsétbélyegszalag levágására és megnedvesítésére szolgáló gépeken. KUNSTÁDTER VILMOS KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 december hó 4-ike. Jelen találmány tárgyát újítások képe­zik. végnélküli perforált pecsétbélyegsza­lag levágására és megnedvesítésére szol­gáló gépeken, valamint ilyen gépekhez való pecsétbélyegszalagokon. Az újítások egyike arra vonatkozik,, hogy a levágó kés szabályozható szélességű lemezből van alkotva, egy másik újítás pedig az, hogy a papírtekercset tartó tengely"bo­binája fényesített kéregpapirból vagy más efféle masszából áll, miáltal az eddig, ezen célra használt költséges fagyűrű ol­csóbb anyaggal helyettesíthető. Egy har­madik újítás magára a végnélküli papír­szalagra vonatkozik és abban áll, hogy ezen végnélküli papírszalag a kívánt nyomással és perforálással egyidejűleg előállíttatik és hátlapján enyvezve van. Ezen újítás által elérjük, hogy a pecsét­bélyegeldiez ezideig szükséges volt ostya­lapok fölöslegesekké válnak. A találmány tárgyát képező újításokkal fölszerelt gép a csatolt rajzon példakép vett kiviteli alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a gép oldalnézete és résziben hosszmetszete, a 2. ábra a gép fölülnézete, míg a / 3. ábra a perforált papírszalag távlati képe. A (g) alaplapra szerelt (a) állványban ágyazott (b) tengelyre a (c) papirtekercs­szalag van ráhúzva és pedig a papírte­kercs belső magját a fényezett kéreg­papirból vagy más efféléből készült (d) gyűrű képezi. Ezen kéregpapirgyürü al­kalmazása által elérjük azt, hogy az eddigi költséges anyagú gyűrűket olcsóbb anyaggal helyettesítjük. A papirtekercs a (b) tengelyre ráhúzott (e) tárcsák kö­zött van vezetve, melyek helyenkint (f) kivágásokkal vannak ellátva oly célból, hogy a papirtekercs elhasználásának mértéke látható legyen. Az alaplapon továbbá a papirtekercs előtt a szalag vezetésére való (h) pálci­kák vannak megerősítve, melyek előtt az alaplapon az (i) nedvesítő hengert befogadó (j) tartály foglal helyet. A tar­tály fölött (k) oszlopokban az (i) hen­ger szélességében a levágó készülék van elhelyezve. Ez a levágó készülék az osz­lopok fölső vége által tartott, szögben előre és lefelé hajlított (m) alátéten hasí­tékvezetékben elcsúsztatható (n) lemez­késből áll, mely az (o) hasítékokban járó

Next

/
Thumbnails
Contents