72645. lajstromszámú szabadalom • Újítások végnélküli perforált pecsétbélyegszalag levágására és megnedvesítésére szolgáló gépeken

(p) csavarok útján rögzíthető. Ezen ki­képzés által az (m) alátét szélességében megnagyobbítható, illetőleg szabályoz­ható oly célból, hogy különböző széles­ségű pecsétbélyegek egyforma nagy levá­gását tegyük lehetővé. Az ezen géphez használt pecsétbélyeg­szalag alsó oldalán enyvezett, fölső olda­lán pedig a tetszőleges (r) pecsétnyomás­sal ellátott (t) papircsíkból áll, melynél a nyomással egyidőben az egyes pecsé­teket egymástól elválasztó ,(s) határtvo­nalak vannak benyomva. Ezen határ­vonalak természetesen perforálva is le­hetnek. Használatnál a (t) papirszalagot a (h) vezetőpálcikák között az (i) nedvesítő henger fölött sodorjuk el és az (e) határ­vonal mentén az (n) kés segélyével le­vágjuk. Egyenlő darabok levágása céljából az (m) alátét beosztással van ellátva és a papírcsíkot egyik határvonalával a kellő beosztás fölé helyezve, a csíkot az ugyan­azon pecséíbélyeghez tartózó másik ha­tárvonalon a kés segélyével levágjuk. SZABADALMI IUÉNYBK. 1. Újítás végnélküli pecsétbélyegszalag levágására és megnedvesítésére szol­gáló gépeken, azáltal jellemezve, hogy a megnedvesítő henger fölött elrendezett, szögben lefeléihajló alá­tétre hasíték vezet ék segélyével el­csúsztatható és csavarok útján rögzít­hető lemezkés van • sz'erelve, miáltal az alátét szélessége szabályozható. 2. Az 1. igényben védett újítással ellá­tott gép kiviteli alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a papírtekercs fényezeit kéregpapirból vagy más efféléből álló belső gyűrű közvetítésével van tenge­lyén ágyazva. 3. Papírszalag az 1. igényben védett újí­tással ellátott géphez, azáltal jelle­mezve, hogy a papírszalag alsó olda­lán enyvezett, fölső oldalán pedig szabályos távolságokban a pecsétnyo­mássál és határoló vonalnyomással van ellátva. (I rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUBAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents