72642. lajstromszámú szabadalom • Eljárás zsírok emugálására

anyagokból csak keveset tartalmaznak, oly mennyiségű koleszterint vagy oxikol­eszterint adunk, hogy ezen keverékek emulziók előállítására alkalmasokká vál­janak. Emulgálófolyadék gyanánt min­den vizes folyadék tekintetbe jöhet, mely oldott vagy duzzasztott állapotú fehérje­anyagokat (kazeint is beleértve) tartal­maz. Különösen alkalmas a lefölözött tej. A hozzáadandó koleszterinmennyiség a zsír 0.1—0.4%-a. Ez a mennyiség jobban emulgálható zsíroknál még kevesebb is lehet, viszont igen nehezen emulgálható zsírokhoz több koleszterin is adható. A zsírt vagy zsírsze'rü anyagot ezen kis mennyiségű — rendszerint 0.1—0.2% — kolereszterinanyagok hozzáadása után a vizes folyadékkal ismert szerkezetű emulgálóberendezésekben dolgozzuk föl. * Ezáltal tejszerű termékek képződnek, melyekben a zsír még jobban lehet el­osztva, mint a tejben vagy tejfölben. A kapott tej- vagy tej fölszer ú folyadékok forralhatok anélkül, hogy a zsír kiválása következnék be. Az eljárás egy foganatosítási példája a következő: 100 kg. megolvasztott kókuszvajhoz 0.15 kg. tiszta oxikoleszterint adunk. Ez­után a zsírt egyenletes áramban, lassan keverőherendezésbe folyatjuk, amelybe egyúttal lefölözött tejet is folyatunk be és pedig oly arányban, bogy a koleszterin­tartalmú zsír összes mennyiségére 900 li­ter lefölözött tej jusson. Az egyenletes keverék emulgálóberendezéshez áramlik tovább, mely úgy van beállítva, hogy be­lőle a zsírt kellő elosztásban tartalmazó kész tejfölszerű folyadék lép ki. Azt találtam, hogy a leírt eljárás értel­mében lefölözött tejet is lehetőleg neutrá­lis, 26—30 fok C. között olvadó zsírkeve­réket, pl. kokuszzsír és magasabb hő­mérsékleten olvadó zsírok keverékét al­kalmazva, oly termék keletkezik, mely a mindenkori zsírtartalom szerint a tejfölhöz vagy a tehéntejhez annyira hasonló, hogy ezeket nemcsak tápláló" érték, hanem íz tekintetében is tökélete­sen helyettesítheti. A kapott tejföl- vagy lejszerü folyadék kevés cukor és esetleg tápsók hozzáadása mellett a tehéntejhez hasonlóan egyenletesi kivonattá sűríthető be, melyben a zsír legfinomabb elosztás­ban marad meg, úgy hogy vízben föl­oldva ismét teljesen egyenletes tejföl­vagy tejszerű folyadék képződik. Oly zsírok alkalmazása esetében, melyek ol­vadáspontja 36 C. fokon fölül fekszik, a termék, különösen ha egyideig már állt, a nyelven érdes finom homok érzését kelti. Ezért tejszerű lápanyagok készíté­sénél előnyös olyan zsírt vagy zsírkeve­réket használunk, melynek olvadás­pontja 26 és 36 fok között van. A leírt zsíremulgáló eljárással a leg­különbözőbb ipari célokra alkalmas tej­vagy tejfölszerü folyadékok is készíthe­tők, így pl. a cserzöipar számára, gyógy­szerészeti célokra stb. Az illető zsírt vagy zsírszerű anyagot folyékony állapotban, szükség esetében-melegítés mellett a fe­hérjetartalmú folyadékkal a leírt módon emulgálóberendezésekben dolgozzuk föl. Ismeretes, hogy lefölözött tejből és csukamáj olajból gyermekt ápszerként al­kalmazható emulziót lehet előállítani (lásd a 121230. számú német szabadalmi leírást). A csiúkamájolaj körülbelül 2% koleszterint tartalmaz. Ez a természetes koleszterintartalom azonban éppen a csukamájolajnál nem hat abban az érte­lemben, hogy különösen tartós emulziók készítését teszi lehetővé, minthogy a csuka,májolaj a tejszerű elosztás tekinte­tében kivételes helyzetet foglal el. Eddig nem is, volt ismeretes, hogy a csukamáj­olaj természetes koleszterintartalma az emulgálóképességet fokozná és a csuka­májolaj koleszterintartalmát arra sem használták föl, hogy a csukamájolaj nagy mértékű tejszerű eloszlatását létrehoz­zák, míg a találmány tárgyát képező el­járásnál ép ezen célból adunk koleszte­rineket a koleszterinmentes vagy kolesz­terinben szegény zsírokhoz vagy olajok­hoz. Ha szezámolajhoz vagy mákolajhoz 0.2—0.4% koleszterint vagy koleszterin-

Next

/
Thumbnails
Contents