72637. lajstromszámú szabadalom • Eljárás zsugorodási üregektől mentes vasúti sinek és egyéb folyasztott vas vagy folyasztott acélból öntött tuskókból kovácsolással, sajtolással vagy hengerléssel készült tárgyak előállítására

Megjelent 1918. évi szeptember hó 12-én. MAGY. gW KIR SZABADALMI TCW HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72687. szám. . -XII/©. OSZTÁLY. Eljárás zsugorodási üregektől mentes vasútisinek és egyéb, folyasztottvas- vagy folyasztottacélból öntött tuskókból kovácsolással, sajtolással vagy hengerléssel készült tárgyak előállítására. MELAUN FERENC GYÁROS BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 16-ika. Elsőbbsége 1916 február hó 9-ike. A vasutisinek és más ilyen hengereli vas- vagy acélgyártmányok előállítására való eddigi folyaszlottvasból vagy fo­lyasztottacélból öntött tüskök kereszt­metszete mindenkor négyzetalakú, ma­gasságuk pedig keresztmetszetükhöz vi­szonítva igen nagy. Azért választanak ilyen alakú tuskót, mert a tapasztalat szerint ez az alak igen alkalmas belőle rúdalakú tárgyak kihengerlésére. Ezek­nek a magas, fölülről öntött tuskóknak azonban az a hátrányuk, hogy hosszten­gelyük irányában bennük az öntésnél mindenkor igen károsán ható zsugoro­dási üreg képződik. A tuskó fölső végé­nek aránylag kis keresztmetszete folytán már most ezen, a tuskó fölső véglapjá­nak középpontjából kiinduló zsugorodási üreg (úgynevezett fejüreg) vízszintes irányban kis kiterjedésű ugyan, a tuskó végének kis keresztmetszete és a tuskó aránylag nagy magassága közt lévő nagy különbség folytán azonban, úgynevezett szálüreg alakjában, mélyen lehúzódik a tuskóba, mert a zsugorodási üreg termé­szetszerűen a tuskó súlyának megfelelő nagyságú kell hogy legyen. Vasutisinek­nél és hasonló tömeges gyártmányoknál az öntött tuskókat csaknem mindig a zsugorodási üreggel együtt hengerlik ki és a készre hengerelt rúd két, úgyneve­zett kontyvégének levágásakor a rúdnak a tuskó fölső véglapjából származó végét tetemesen hosszabb darabon vágják le, mint másik végét, hogy a hengerléskor hosszura megnyúlt szálüreget lehetőleg teljesen eltávolítsák a rúdból. Minthogy azonban ez a szálüreg legtöbbször igen mélyen benyúlik a hengerelt rúdba, ezért csaknem mindig marad vissza része ennek az üregnek a rúdban. Ilyen üreg­rósz marad vissza a rúdban akkor is, ha "a tuskó, fölső végét a kihengerlés előtt levágjuk, mert vasutisinek készítésire való tuskóknál, gazdasági okokból, nem lehet ezekből annyit levágni, mint amennyi ekkor szükséges lenne. Ez a körülmény, főleg vasutisineknél, rend­kívül hátrányos következménnyel jár, mert a zsugorodási üreg maradványait tartalmazó, úgynevezett „nem egész" sin­végeket, a végény sincsatlakozási helyein, a vasúti kocsik kerekei jóval gyorsabban kiverik és lekoptatják, mint a többi, zsu-

Next

/
Thumbnails
Contents