72637. lajstromszámú szabadalom • Eljárás zsugorodási üregektől mentes vasúti sinek és egyéb folyasztott vas vagy folyasztott acélból öntött tuskókból kovácsolással, sajtolással vagy hengerléssel készült tárgyak előállítására

gorodási üregmentes, teljesen tömőt sin­v egeket. A jelen találmány célja már most ennek a hátránynak egy eddig nem ismert gyártási eljarással való kiküszöbö­lése és ezzel teljesen zsugorodási- üregek­től mentes vasutisinek és efféle gyártmá­nyok tömeged gyártásának külön-idővesz­teség és az eddigi előállítási költségek szaporítása nélkül való lehetővé tétele. Ezt az eljárást alább írjuk le é.s a mellé­, kelt vázlatos rajz 1—6. ábrával világítjuk meg. Az eddig szokásos, négyzetes kereszt­metszetű magas tüskcalakot itt elhagy­juk és helyette az 1—3. ábrákon látható lapos tuskóalakot választjuk. Az 1. ábra a tuskó keresztmetszete a 2. ábra A—B vonala mentén, a 2. ábra keresztmetszete a 3. ábra y—y vonala mentén, a 3. ábra pedig az élére állított tuskó fölülnézete. A 4—6. ábrák szintén vázla­tosan mutatják az ezen tuskó öntésére való vas öntőformát, mimelletl a 4. ábra az 1., az 5. ábra a 2. és a 6. ábra a 3. áb­rának felel meg. A 3. ábrán látható tuskófölület közép­pontján keresztülraenő x—x tengely (1— 2. ábrák) az öntéskor függélyesen áll. Az 1. és 3. ábrán a tuskó vastagsága, az 1. és 2. ábrán magassága es a 2. és 3. ábrán szélessége látható. A tuskó ezen méretei olyanok, hogy a vastagság lehetőleg ki­csiny, a magasság csaknem egyenlő a szélességgel, mindenesetre a megfelelő, helyes üregképződés miatt, a szélesség jelentékenyen nem nagyobb a magasság­nál. Ajánlatos a tuskó szélességének le­hető szűkítése, azaz az (x—x) tengely felé való kesikenyítése annak fölső részében, hogy a tuskó fölső vízszintes véglapja lehetőleg kicsiny legyen, mert ez a fej­üregnek vízszintes, a tuskó szélességi irányában, való kiterjedését előnyösen korlátozza. További módja ennek a korlátozásinak az, hogy a kokilla (öntőforma) (g, h, i, k) és (e, f, m, 1) részeinek lehetőleg nagy fal vastagságot,. tehát nagy mértékű és gyors hőelvezetőképességet adunk, míg ellenben az (n. o) és (r, s) részek­nek lehetőleg kis falvastagságot, tehát csekély hőelvezetőképességet. A fej üreg­nek ezen, a tuskó szélessége irányában való kiterjedését lehetőleg korlátozó esz­közökre a jelen eljárásnál nincs ugyan mindig föltétlenül szükség, azonban, mint áz alábbi fejtegetésekből ki fog tűnni, mégis célszerű azokat alkalmazni, hogy a jó fémből az üreg folytán származó hulladékot lehetőleg csökkentsük. A fej­üregnek a tuskó vastagsága és a szál­üregnek a tuskó vastagsága és szélessége irányában való kiterjedése ellenben tet­szőleges nagy lehet, mert ebből nem származhatik a jelen eljárásnál nagyobb káros hulladék a jó fémből, amint ez az alábbiakból ki fog tűnni. Az öntött tuskókat, miután azokat a szokásos mélykemencékben, vagy más­fajta kemencékben a megfelelő henger­lési hőfokra melegítettük föl, kidraulikus kovácssajtóban, vagy tuskóhengerlőmü­ben az (x—x) tengely irányában és vál­takozva valamely, erre merőleges irány­ban (tehát 9(T-ka! elforgatva) duzzaszt­juk és ily módon négyzetes keresztmet­szetű és az ezen keresztmetszetnek meg­felelő hosszúságú rúddá nyújtjuk még. Világos, hogy ekkor a" részben veleduz­zasztott, részben velenyújtott zsugoro­dási üreg nem szenved oly nagy hossz­tágulási a hengerlési irányban, mint az eddig szokásos volt munka,módoknál és hogy mindig a kinyújtott rúd hosszközép­vonalában kénytelen az maradni. A bizonyos négyzetes keresztmetszetűre kinyújtott rudat azután a zsugorodási üreg hosszközépvonalában kettévágjuk. Ekkor mindkét rúdfélben, ezek egyik végén á közönséges hengerlési . konty, másik végén pedig a fél zsugorodási üreg lesz láthatóvá. Mindkét rúdfelet azután, ismert módon, a vasutisin vagy efféle gyártmány kész profiljára kihengereljük és ezekről a kész rudakról egyik végü­kön a rendes hengerlési kontyot, másik

Next

/
Thumbnails
Contents