72636. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növényi élősdieket pusztító por előállítására

Megjelent i !>18. évi szeptember hó l2-én.« MAGY. gA* KIR. ' SZABADALMI jg|| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72686. szám. X/h. OSZTÁLY­Eljárás növényi élősdieket pusztító por előállítására. MURÁNYI ÖDÖN SZÓLÓKEZELŐTISZT SZANISZLÓN. A 70682. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 január hó 25-ike. A jelen találmány a 70682. számú sza­badalommal védett eljárás tovább fej­lesztésére vonatkozik, és ez attól abban tér el, bogy az ott használt alkatrészeken kívül még más, szintén hatásosnak bizo­nyult szerek is alkalmaztatnak, és az alkatrészek egyes csoportjaiból poralakú keverékek állíttatnak elő, amelyek aztán egymással összekeverve, a szintén por­alakú végterméket adják. A törzsszabadalmi leírásban fölsorolt anyagokon körül a jelen találmány sze­rint még a timsót, kénport, fahamut és szódát alkalmazunk. A timsó a rezszul­fáttal nedvesség jelenlétében elegyedve, a peronoszpora ellen hatásosabb védel­met nyújt, egyfelől a por tapadó képes­ségét fokozza, másfelől beszáradás után a növényen vékony védőhártyát alkot. A faharnú, szóda és kénpor főként élősdi gombák, molyhernyó, lisztharmat stb. ellen védenek. Az eljárásnak alább következő részle­tes leírásánál az alkatrészek súlyarányai, is meg vannak adva, de a megadott arányszámok természetszerűleg csak pél­dák gyanánt tekintendők, amelyektől célszerűség szerint vagy a mindenkori különleges viszonyoknak megfelelően el­térhetünk. Különösen fontos azonban, az anyagok kellő csoportosításba és a leírandó sor­rendben való egyesítése. Az eljárásnak egy célszerű kiviteli módja a következő: . I. 8 sr. klórbarvumot kb. 30 sr. vízben föloldunk és ezen vízoldatba 8 sr. oltat­lan meszet adunk. Az így kapott termé­ket szárazra bepárologtatjuk, finom porrá őröljük, megszitáljuk és 30 sr. ugyancsak finom porrá őrölt rézszulfáttál keverjük össze. II. 4 sr. káliumhipermanganátot meg­őrölve 8 sr. szitált fahamüt ós 15 sr. kén­port keverünk hozzá, mire az I. és II. alatti keverékeket összehozzuk egv ­mással. III. 40 sr. quassia^gyökérkivonatban először 7 sr. szódát és azután 10 sr. tim­sót oldunk föl, és a kapott terméktet szin­tén bepárologtatjuk, finom lisztté őröl­jük és megszitáljuk. Az ílymódon külön-külön előállított I., II., III. poralakú termékeket most száraz állapotban jól összekeverjük és ez alka­lommal még 10 sr. pyrethrumport adunk hozzájuk. ' A végtermékei, amely szintén poralakú lesz, alkalmas fúvókészülék segélyével

Next

/
Thumbnails
Contents