72635. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ércek, finomszén és effélék pormentesítésére

Megjelent i !>18. évi szeptember hó l 2-én .« » MAGY. KIR. SZABADALMI jBÉtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72685. szám. XlI/b. OSZTÁLY­Berendezés ércek, finomszén és effélék pormentesltésére. LAUDIEN REINHOLD MÉRNÖK LUDWIGSDORFBAN. A bejelentés napja 1917 október hó 32-ike. Elsőbbsége 1917 február hó 26-ika. A találmány tárgya az ércek, finom- i szén és effélék számára való ismert szá­razon osztályozó berendezések tökéletes­bítését célozza; ezen berendezések por­mentesítő térből és ezt közvetlenül kö­rülvevő porleválasztó térből állnak, mely terekben a .berendezés belsejében létesí­tett légáram kering. A találmány arra a fölismerésre van alapítva, hogy a jelenleg használatos be­rendezések túlságosan kis méretű osztá­lyozófölületeikkel és ki nem elégítő erejű, nyugtalan mozgó légárammal dolgoznak. A találmány értelmében nagy méretű osztályozófölületekről gondoskodunk és a berendezésen erőteljes, egyenletes lég­áramot vezetünk keresztül. A mellékelt rajzon a berendezés egy foganat osítási alakját vázlatosan tüntettük föl. A keze­lendő anyagot ismert módon az (a) töl­csérbe adagoljuk, ahonnan az a (b) szórótányérra hull, mely az anyagot a (c) fölvevőtérbe röpíti. Itt a (d) lapátkerék által létesített légáram az anyagból a fi­nom részecskéket eltávolítja és az (e) elválasztótérbe viszi, ahol a finom ré­szecskék leülepednek. A légáram ezután ismét a fölvevőtérbe tér vissza, míg a por {f)-nél, a pormentesített anyag pedig (g)­s nél távozik. Mint a rajzból látható, azok az (x) és (y) fölületek, melyek mentén az anyag a légáramot keresztezi, igen nagyra vannak méretezve. A legcélsze­rűbb elrendezést kapjuk, ha mindegyik fölület nagysága legalább egy negyede azon keresztmetszetnek, melyet az egész berendezés az (A—A) síkban, tehát a lapátkerék alsó élének magasságában bezár. Emellett az (x) és (y) fölületek nagysága egyenlő vagy közel egyenlő és a lapátkerék (y) átáramlási keresztmet­szete is ugyanoly nagy, mint az (x) é9 (y) fölületek. A pormentesítőtér tehát egész terjedelmében igen tágas, míg a leválasztótér viszonylag nagy mértékben szűkítve van. Ezáltal erőteljes légáramot kapunk, melyet úgy vezetünk, hogy a fölvevőtérben szélesen és egyenletesen áramoljék, * a leválasztótérben pedig gyorsabb örvénylő mozgást végezzen. Az új elrendezés azt az előnyt nyújtja, hogy ugyanoly külső méretű osztályozó­szerkezetben az eddiginél sóikkal na­gyobb mennyiségű anyagot kezelhetünk és pormentesíthetünk, ami tömegáruk­nál, mint érceknél és finom szénnél fon­tos. A pormentesítés emellett sokkal eré­lyesebb és a porral kevesebb szemcsés

Next

/
Thumbnails
Contents