72632. lajstromszámú szabadalom • Összerakható tábori ágy

Megjelent i !>18. évi szeptember hó l2-én.« MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI gStf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS \ 72632. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Összerakható tábori ágy. HAHN IGNÁC ASZTALOSMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 julius hó 24-ike. A használatban lévő összerakható tá­bori ágyaknál az a hátrány mutatkozik, hogy az állvány csak az egyik' irányban csukható össze, míg a másik irányban többé-kevésbé változatlan hosszúságú marad, úgy hogy a szállítás még mindig körülményes, nehézkes és így univerzális célokra nem alkalmazható. Már most a jelen találmány tárgyát alikotó összerakható tábori ágy lényegi­leg abban különbözik föntiektől, hogy az állvány az ágy szélességében és hosz­szában elrendezett, végeikkel csuklósan egymáshoz kapcsolt, a keresztezési helyen forgáscsappal ellátott léckeresztekből áll, melyek a lekapcsolható fekvőfölületet (keretet) alkotják és akként végeznek együttes kényszermozgást, hogy az áll­ványnak szélességben való összecsukásá­nál, ez hosszúságban is térfogatát kiseb­bíteni kényszerül. A mellékelt rajzon a találmánynak egy példaképem kiviteli alakja van föltün­tetve. 1. ábra a fölállított tábori ágy oldal­nézete ráfeszített fekvöfölülettel (vá­szonnal), 2. ábra homloknézete, 3. ábra a fekvőíölület alapvetülete. 4. ábra a fejállvány fölillesztését mu­tatja és 5. ábra a fejállvány homloknézete. Az állvány hosszoldalát (a) léckeresz­tek alkotják, melyek mipidegyike a, ke­resztezési helyen egy (d) forgáscsappal van ellátva, a lécek végén pedig egy (c) kapocs van alkalmazva, mely a két csat­lakozó keresztet egymással és egy har­madik, harántirányú (b) kereszttel köti össze. A harántirányú (b) keresztek is a lécek keresztező helyem (e) forgáscsap­pal vannak ellátva. Az (a) lécek (léc­keresztek) fölső végén kapcsok viannak megerősítve, melyekihez á (k) fekvőíölü­let (m) karikáit kapcsoljuk és ezáltal a vásznat kifeszítjük. A (k) fekvőíölület két hosszoldalán a vászonba (1) lécek vannak bevarrva, me­lyek hossza a kihúzott léckeresztek hosz­szával körülbelül megegyezik és amelyek a fekvőfölület szélének kifeszítésére, il­letve szilárdítására szolgálnak. A lécek ütköző végei között azonban némi térköz marad, úgy hogy a fekvőfölület is kis térfogatúvá összegöngyölíthető. A fej végnél lévő léckereszt fölső végén egy" csap van harántirányban- megerő­sítve az állvány mindkét oldalán, melyre

Next

/
Thumbnails
Contents