72632. lajstromszámú szabadalom • Összerakható tábori ágy

- 2 — \ (o, p) lécekből álló fej állvány (keret) fűzhető föl. Ezen keret (o) léceiben (r) kivágások vannak kiképezve, melyek a keret magasságának beállítására szolgál­nak. A (p) harántlécen végül kapcsok vannak alkalmazva, melyekbe a fekvö­fölület illető végén lévő (n) karikákat beakasztjuk. A keretet, mely máskülön­ben az azt tartó csapok körül elforgat­ható volna, a fekvöfölület fölemelt vé­gébe bevarrt (1) merevítő lécek tartják meg a 4. ábra alatt látható helyzetben. Az összerakható tábori ágy tehát úgy ezen fejállvánnyal, mint anélkül laposan használható. Utóbbi esetben a fekvöfölü­let (n) karikáit nem használjuk es & fekvőföl illetet csak a hosszoldalán lévő és a harántoldalak sarkain alkalmazott karikáknál fogva kapcsoljuk az állvány kapcsaihoz. A szállítás megkönnyítése céljából az (o) lécek sanirral illeszkedhetnek a (p) léchez. Az ismertetett tábori ágy összerakásá­nál akként járunk el, hogy a fekvőfölü­letet az állványról lekapcsoljuk, külön összehajtjuk és göngyölítjük, azután pe­dig az állványt legcélszerűbben valamely harántirányú léckereszt vízszintes irány­ban való összeszorítása által összecsuk­juk, amikor is az összes harántirányú és hosszirányú léck^esztek a forgáscsapjuk körül ollószerű (nyíró) mozgást végeznek és az állvány hosszúságban és szélesség­ben az egymásmellé sorakoztatott lécek térfogatára kisebbedik. A fejállvány föl-és leszerelése fönt már ismertetve lett. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Összerakható tábori ágy, jellemezve azáltal, hogy az állvány a fekvöfölület két hosszoldalával párhuzamos füg­gélyes síkban elrendezett egymásután kapcsolt, forgáscsappal ellátott (a) léckeresztekből és ezen léckeresztek csatlakozó helyein közbeiktatott ha­rántirányú, szintén forgáscsappal el­látott (b) léckeresztekből áll, úgy hogy az állvány hosszúságban és szé­lességben összetolható. 2. Az 1. alatt védett összerakható tábori ágy, jellemezve továbbá azáltal, hogy a léckeresztek kihúzott helyzetben való megtartására a (k) fekvöfölület hosszoldalába bevarrt (1) merevítő lécek szolgálnak. 3. Az 1., 2. alatt védett összerakható tá­bori ágy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a fejvégen egy lekapcsol­ható, különböző magasságra beállít­ható (o, p) keret van alkalmazva, melynek szárai sanirosan illeszkednek egymáshoz és amelynek rögzítése a fekvöfölület rézsútosan fölemelt részé­ben alkalmazott merevítőlécek által történik. (1 rajzlap aeU4kl«tteD t phoas FLÉEEVÍNRTAWWFO NVOMBÁM AWW WA

Next

/
Thumbnails
Contents