72631. lajstromszámú szabadalom • Állomásjelző-, hirdető- és tájékoztatókészülék vasúti személygépkocsikra

Megjelent 1918. évi szeptember hó 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72681. szám. V/e/2. OSZTÁLY Állomásjelző, hirdető- és tájékoztató készülék vasúti személykocsikra. GESZTI GYULA IGAZGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 március hó 2-ika. Jelen találmány tárgya állomásjelző-, hirdető- és tájékoztatókészülék vasúti személykocsikra. Célja egyfelől, hogy az utasnak a leg­közelebbi állomás nevét, látnivalóit, ne­vezetességeit közölje, egyidejűleg pedig tudomására hozza a legközelebbi állo­másra vonatkozó hirdetéseket is, azon­kívül pedig állandóan más jellegű hirde­téseket is közöl főkép az ország főbb vá­rosaira vonatkozólag. A találmány lé­nyege, hogy a vasúti kocsik falához erő­sített szekrényben ugyanannyi lap van elrendezve, mint ahány állpmáson a vo­nat megáll. Ezen lapok közül egynek mindig a mellső oldala* a következőnek pedig a hátsó oldala látszik, minden állo­más után pedig a kalauz a készüléket mű­ködésbe hozza, miáltal egy-egy lap, vagy szükség esetén több is lefordul és a kö­vetkező lap mellső oldalán megjelenik a legközelebbi állomás neve, valamint an­nak nevezetességei, látnivalói és odavo­natkozó hirdetések, míg az előző lap hátsó oldalán például az ország főváro­sára vonatkozó hirdetések láthatók. A végállomásnál a kalauz az összes lapokat fordított sorrendben ismét fölső helyze­tükbe hozza, úgy hogy most már azok ellenkező értelemben peregnek le. Mellékelt rajzon látható jelen talál­mány egyik példaképen! kiviteli alak­ja: Az 1. ábra a teljes berendezés függélyes metszetét, a 2. ábra függélyes metszetet, az 1. ábra 2—2 vonala szerint, a 3. ábra metszetet 1. ábra 3—3 vonala szerint, a 4. ábra metszetet az 1. ábra 4—4 vo­nala szerint mutat. Azon kartonlapok, melyek egyik olda­lukon az állomás nevét, nevezetességeit és odavonatkozó hirdetéseket, másik ol­dalukon pedig egyéb hirdetéseket tartal­maznak, (c) bádogkeretekbe tolhatók bé, mely keretek egyik hosszszélükön kétol­kirtyúló (d) tengellyel vannak ellátva. Ezen keretek a (k) födő kinyitása után a ,(b) szekrénynek fölső (e) részébe illesz­tetnek bele olykép, hogy a (d) tengely­végek az (e) csatorna alsó részén kiképe­zett kétoldalú (f) vezetékekbe beleillesz­kedjenek. Az egyes (c) keretek önsúlyuk folytán egymásnak feküdve, előre csúsz­nak e^en csatornában mindaddig, míg azt a (b) szekrény elülső fala és a (g) hullámos kerületű kerék megengedi. Ezen (g) hullámos kerületű kerék egy hullámában a (d) tengely végei meg-

Next

/
Thumbnails
Contents