72631. lajstromszámú szabadalom • Állomásjelző-, hirdető- és tájékoztatókészülék vasúti személygépkocsikra

- 2 — akadnak s ekkor az (m) ablakon keresz­tül a lemez elülső oldala látható. Ha a (g) kereket egy osztással elforgatjuk, úgy a (c) lemez tengelye a (d') helyzetéből kiszabadul s a lemez az (f") vezeték men­tén le fog esni addig a helyzetig, míg a (d) tengely a (g') hullámos kerekék egy hullámában fönnakad. Ekkor a lemez súlyánál fogva a (d) tengely körül a nyíl irányában elfordul és (c') helyzetbe ke­rül, mikor is a lemeznek hátsó oldala válik a (b) szekrény (n) ablakán át lát­hatóvá. Egyidejűleg a következő lemezek egy osztással előremozognak. A fölső (e) csatornában a (c) lemezek és a (b) szek­•rény hátsó fala között rúgó lehet elren­dezve, mely a lemezeket állandóan előre szorítja és azoknak hátradülését rázkódá­soknál megakadályozza. Ha a (g, g') hullámos kerületü kereke­ket ismét egy osztással elforgatjuk, úgy a (d) tengely a kibővülő vezeték mentén önsúlya folytán eltávozhatik, és végig­csúszva az (f) vezetékeken, e lemez alsó (c") helyzetébe jut, melyből az (1) oldal­ajtó kinyitása után (3. ábra) eltávolítható és fölül ismét behelyezhető. A (g, g') hullámos kerületű kerekek, melyek célszerűen a (c) lemezek két füg­gélyes oldalán meg vannak ismételve, (h) lánckerekek és (i) lánc, vagy bár­mely más erőátviteli berendezés segélyé­vel kényszermozgású kapcsolatban áll­nak egymással, az egyik hullámos kerü­letű kerék tengelye pedig kinyúlik a (b) szekrény falán és ott oly csapban végző­dik, mely csakis a kalauznak kulcsával fordítható el. Az egyes hullámos kérései­két mindenkori helyzetükben, önkénte­len eknozgásők ellen, a kerék kerületé­hez támaszkodó rúgó tarthatja meg, mely egyszersmind megkönnyíti azt is, hogy a kalauz ezen kerekeket mindenkor éppen csak egy osztással forgassa el. A készülék működési és használati módja az eddigiek alapján világos: a ka­lauz minden állomás után, mélytől a vonat elindul, kulcsával a (g, g') kereket egy osztással elforgatja, miáltal egy le­mez lefordul, az előzőleg lefordult lemez legalsó (c") helyzetébe hátracsúszik. Jelen találmány az ismertetett kivitel­től számos eltéréssel is készíthető anél­kül, hogy ezáltal lényegében változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Állomásjelző-, hirdető- és tájékoztató­készülék vasúti személykocsikra, melynél a hirdetések és tájékoztató föliratok ferdén előrelejtő csatornában egymás mögött sorakozó (c) lemeze­ken vannak kiképezve, és a csatorna alsó végén lévő ablakon át láthatóvá válnak, mely helyzetben az egyes le­mezeket egy gátlóberendezés rövid ideig megtartja, azután pedig leejti, miáltal a következő lemez fölirata válik az ablakon át láthatóvá, jelle­mezve azáltal, hogy ezen fölső (m) ablak alatt egy második (n) ablak van elrendezve, mely ablak fölső szé­lének magasságában gátló szerkezet . van, mely a fölső ablakból aláhullott lemezeket arra kényszeríti, hogy az alsó ablak mögött rövid ideig átfor­dított állapotban vesztegeljenek azon célból, hogy míg a fölső ablakban a lemezeknek egyik oldalán lévő fölira­tok láthatók, addig az alsó ablakban a lemezek másik oldalán lévő fölira­tok lesznek láthatók. 2. Az 1. alatt igényelt készülék kiviteli alakja azáltal jellemezve, hogy az egyes lemezek alsó szélén kétoldalt kinyúló és a gátló szerkezetekkel együtt működő (d/) tengelynyúlvá­nyok vannak, melyek a lemeznek a fölső ablakból való leesésekor az alsó ablak fölött elrendezett gátlókészü­lékben fönnakadnak, mikor is a le­mezek önsúlyuk folytán ezen tengely­csapok körül átfordulnak, miáltal az *lsó ablakban a lemezeknek hátsó oldala jelenik meg. (1 rajzláp melléklett*!.) PALLM nteZV&N> t AR8A3HS NYOM»Mp autAWTEN

Next

/
Thumbnails
Contents