72630. lajstromszámú szabadalom • Sínkkötés

Megjelent i !>18. évi szeptember hó l2-én.« MAGY. KIR. SZABADALMI WlH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72630. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Sinkötés. GÉP- ÉS VASŰTFÖLSZERELÉSI GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG ÉS STAMBERGER MÁRK GÉPÉSZMÉRNÖK KISTARCSÁN. A bejelentés napja 1914 február hó 10-ike. Jelen találmány tárgya sinkötés, me­lyet az jellemez, hogy a szokásos' heve­dereken kívül az illeszkedési hely alatt elhelyezett alátámasztóheveder, a heve­der hosszirányában végei felé vékonyodó ékfölületekkel van ellátva, melyekre az alátámasztóhevedert a sintalppal össze­fogó kengyelek vannak az alátámasztó­heveder szabad végei felől föltolva, úgy hogy ezen kengyeleknek ,az alátámasztó­heveder közepe felé a sin hosszirányá­ban való szorítása által az alátámasztó­hereder végei és a sintalpak között szi­lárd összeköttetés létesíttetik. Emellett célszerű, az alátámasztóheve­dernek a sintalp felé fordított fölső fölü­letét az alátámasztóheveder közepétől szabad végei felé hosszirányban lejtősen kiképezni, úgy hogy az alátámasztóheve­der csupán közép, részén támaszkodik a sintalpakhoz. Az alátámasztóhevedernek ékalakú vé­geit célszerű hosszszéleitől hosszirányú középtengelye felé is ékalakban véko­nyítva, halfarkszerüen kiképezni (2. ábra (d), úgy hogy az alátámasztóheveder ék­alakú végei halfarkalakú keresztmetsze­tet nyernek, miáltal az alátámasztóheve­der és a sintalpak összefogására szolgáló kengyeleknek a sin harántirányában való lecsúszása is meggátoltatik. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve. 1. ábra a sinkötés oldalnézete, részben hosszmetszetben, 2. ábra pedig a sinkötés keresztmet­szete. Az (a) és (b) sinvégek ösmert módon a (c) hevederek segélyével vannak egy­mással összekötve. A hevedereken kívül, az illeszkedési hely alatt a (d) alátámasztóheveder van alkalmazva, mely hosszirányban két vége felé vékonyodó (e) ékekben végződik. A sinek talpát a (d) alátámasztóheve­derrel (f) kengyelek fogják össze, me­lyek az alátámasztóheveder szabad végei felől tolatnak föl az (x) nyilak irányában. Amint az 1. ábra baloldaláról látható, az (f) kengyeleknek az alátámasztóheve­der alsó lapjával összeműködő lapja szintén ékalakú. Ha az (f) kengyeleket megfelelő szo­rítószerkezet segélyével az (x) nyilak irányában a (d) alátámasztóheveder kö-

Next

/
Thumbnails
Contents