72630. lajstromszámú szabadalom • Sínkkötés

zepe felé, vagyis egymásfelé közelítjük, úgy (e) ékek hatására az alátámasztó­heveder erősen a sintalpak felé szorít­tatik. Amint az 1. ábrából látható, a (d) alá­támasztóheveder fölső lapja a közepétől a két vége felé kissé lejt, úgy hogy az alá­tátmasztóhevfeder csak középrészével érinti a sin talpát és végei felé a (g) hé­zag képződik. Az (f) kengyelek össze­húzásakor a (d) heveder végei tehát kissé rugalmasan engedvén fölfelé szoríttat­nak, úgy hogy a (g) hézag csökken. Az (f) kengyeleknek a sin harántirá­nyában való lecsúszását a (d) alátá­masztóheveder és az (f) kengyelek alsó részeinek megfelelő kiképzésével tetsző­leges módon gátolhatjuk meg. A legegy­szerűbb, ha a (d) al á t ám asz tó'h e ve d e rnek a 2. ábrában látható halfarkalakú kereszt­metszetet adjuk, azáltal, hogy az (e) éke­ket külső hosszszélétől az alátámasztó­heveder hossztengelye felé vékonyítjuk. Az (e) és (d) ékek ékszögének kellő megválasztása által a szerkezet önzáróvá válik, úgy hogy az (f) kengyelek össze­húzása után ezeket nem kell helyzetük­ben külön biztosítani. Azonban esetleg az (f) kengyelek alá a (k) vasszalagot helyezhetjük, melynek végeit az (f) ken­gyelek összehúzása után (m)-nél derék­szögben fölgörbíthetjük, miáltal az (f) kengyelek hosszirányú elmozdulás ellen külön biztosítva vannak. Az alátámasztóhevedert a sínnel két a sínt teljesen körülfogó kengyellel, vagy pedig négy darab a sin oldalára alkalma­zott kengyellel kötjük össze. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Sinkötés, jellemezve azáltal, hogy a szokásos hevedereken kívül az illesz­kedési hely alatt elhelyezett alátá­masztóheveder alsó lapjain a heveder hosszirányában szabad végei felé vé­konyodó ékföliíletekkel van ellátva, melyekre az alátámasztóhevedert a sintalppal összefogó kengyelek van­nak az alátámasztóheveder szabad végei felől föltolva, úgy hogv ezen kengyeleknek az alátámasztóheveder közepe felé a sin hosszirányában való szorítása által az alátámasztóheveder a sintalp felé szoríttatik. 2. Az 1. alatt igényelt sinkötés foganato­sítási alakja,, jellemezve azáltal, hogy az alátámasztóhevedernek a sin talpa felé fordított fölső fölülete, a heveder közepétől szabad végei felé hossz­irányban lejtősen van kiképezve, úgy hogy az alátámasztóheveder csupán a középrészével érinti a sin talpát. 3. Az 1. és 2. alatt igényelt sinkötés fo­ganatosítási al'akja, jellemezve azál­tal, hogy az alátámasztóheveder ék­alakú végei a heveder hosszirányú középtengelye felé ékalakban véko­nyodnak, úgy hogy halfarkalakú ke­resztmetszettel bírnak, azon célból, hogy az alátámasztóheveder és a sin­talp összefoglalására szolgáló osztott; kengyeleknek a sin harántirányában való lecsúszása meggátoltassék. (1 rajülat) melléklettel.) PMUI RÍMVÉNV TAMMA* nwmdm* MIWW

Next

/
Thumbnails
Contents