72628. lajstromszámú szabadalom • Higanykapcsolócső, melynél a higanytömeget szolenoid által mozgatott merülőmag két részre osztja, amelyek mindegyike egy-egy áramhozzávezetéssel van hozzákötve

Megjelent i !>18. évi szeptember hó l2-én.« MAGY. ||W KIR. SZABADALMI fBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72628. szám. V1I/K. OSZTÁLY. Higanykapcsolócső, melynél a higanytömeget szolenoid által mozgatott merülőmag két részre osztja, amelyek mindegyike egy-egy áramhozzávezetéssel van összekötve. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 április hó 30-ika. Elsőbbsége 1914 augusztus hó 12-ike. Az ismert higjmykapcsolócsövek hát­ránya, hogy azok csak 4—5 amp. erős­ségű és legfeljebb 220 volt feszültségű egyenáram esetében végzik a megszakí­tást megbízhatóan. További hátrányuk abban áll, hogy az áram zárásánál és megszakításánál rendszerint az egész csö­vet ki kell billenteni, tehát nagy tömege­ket kell mozgatni. Ismeretesek továbbá olyan higanykapcsoló csövek is, melyek­nél a higanytömeget szolenoid által moz­gatott merülőmag két részre osztja, ame­lyek mindegyike egy-egy áramhozzáveze­téssel van összekötve. Ezen kapcsolócsö­veknél a megszakítás végeredményben higany és higany között megy végbe. A találmány tárgya az utóbbi rendszerű higanykapcsolócsövekre vonatkozik és lehetővé teszi, hogy 220 volt feszültség­nél 40—50. amp. erősségű egyenáramot, sőt még 550 voltnál is körülbelül 30 amp. erősségű áramot folytonosan, azaz gya­kori egymásutánban megszakítsunk. A ta­lálmány lényege abban áll, hogy a hi­ganytömeget a hierülőmág fölemelése által többé-kevésbé pornto* kör mentén két egymással koncentrikusan fekvő, egy­egy áramhozzávezetéssel összekötött részre osztjuk. A kontaktus megszakítása tehát az ismert higanykapcsolóval ellen­tétben nem a higanytömeg egyoldalú megszakításával, hanem annak nagy fö-I ületen történő kettéosztásával megy végbe, ami lehetővé teszi, hogy nagy erősségű áramot túlságos mértékű méle­gedés, illetve robbanás veszélye nélkül szakítsunk meg. Kísérletek igazolták, hogv a szikraképződés a be- és kikap­csolásnál oly csekély mértékű, hogy a hőmérsékletemelkedés folytonos üzem­ben sem több 30 fok C.-nál. A szóban­forgó kísérleteknél az áramot 5—5 má­sodpercenként fölváltva zártuk és meg­szakítottuk. Az új higanykapcsolócső ennek követ­keztében pl. nagy terjedelmű fényreklá­mok periodikus be- és kikapcsolására kiválóan alkalmas. A kapcsolócsövet ezen célból meghatározott időszakokban ön­működően működő kapcsolóval együtt alkalmazzuk, mely a merülőimag szolet­noidját periodikusan be- és kikapcsolja. Ilyen ütemadó szerkezetiként pl. a 68873. számú törzs- és a 70962. számú pótszaba­dalmunkbae védett higanykapcsolót használhatjuk, mimellett az ütemadó %

Next

/
Thumbnails
Contents