72628. lajstromszámú szabadalom • Higanykapcsolócső, melynél a higanytömeget szolenoid által mozgatott merülőmag két részre osztja, amelyek mindegyike egy-egy áramhozzávezetéssel van hozzákötve

lulajdonképeni kapcsolócsővel egyetlen, készülékké lehet egyesítve. Ez a készülék kétféle működésié elleniére is igen egy­szerű szerkezetű, amennyiben csak egy higanytömege és egy szolenoidja van. A rajzon példaképen az ilyen készülék egy foganatosítása alakját tüntettük föl. A kapcsolócső a függőleges helyzetű, csőalakú (1) üvegtartályból áll, mely Kö­zépen ki van bővítve. A cső alsó része a (2) higanytömeggel van töltve, mely még a cső kibővítésébe is beleér. A két rész átmeneti helyén a szigetelő és tűzálló anyagból, pl. porcellánból vagy quarc­üvegből álló (3) persely van beragasztva, mely csaknem a higany fölszinéig ér. Ez a persely a higanytömeget a (6) merül ő­mag fölemelésénél két koncentrikus elhe­lyezésű (4) és (5) részre osztja, melyek mindegyike egy-egy (7, 8) áramhozzá­vezetéssel van összekötve. Ezen szerke­zettel valamely (9) áramfogyasztó, pl. fényreklám áramkörét megszakíthatjuk. Hogy az áram megszakítását és zárását meghatározott időközökben önműködően eszközölhessük, a harmadik (10) áram­hozzávezetés van elrendezve, mely fölül­ről a hígany fölszinéig terjed és ott a vasból, platinából, szénből, wolframból, molibdénből vagy effélékből álló (11) kontaktusfejben végződik; ez a kontaktus a (6) merülőmagot képező, célszerűen fémből, legelőnyösebben vasból vagy acélból készült (12). csövön belül fekszik. A (12) cső, mely a (14) szolenoid cső­alakú (13) magjával van összekötve, illetve egy darabból előállítva, alsó kú­pos végén a kis (15) nyílással van el­látva. A (14) szolenoid a (10) áramhozzá­vezetéssel sorba van kapcsolva. A kap­csolócsőnek a higany fölött lévő terét célszerűen hidrogénnel töltjük meg, oly célból, hogy a hőt a megszakítási helytől gyorsan elvezethessük. A leírt berendezés működése a követ­kező: A (16) kézikapcsoló zárásánál a (9) lámpák és a (14) szolenoid bekapcsoltat­nak. A lámpaáram a (7) vezetéken, a (2) higanytömegen és a (8) vezetéken át a hálózathoz tér vissza, míg a szolenoid­áralm a (10) áramhozzávezetésen és a (11) kontaktuson át szintén a (2) higanytö­meghez halad, de mindenekelőtt a hi­ganynak a (12) csövön belül lévő részébe lép és csak innen áramlik a cső falán és a (15) nyíláson át a higany külső részébe, ahonnan végül a (8) vezetéken keresztül a hálózatba tér vissza. A szolenoid ger­jesztésénél a (13) mag a (12) csővel együtt fölemelkedik, ami által a higany­fölszínnek a (12) csövön kívül lévő része gyorsan lesűlyed. Ennek következtében a (3) persely a higanyt gyorsan egy belső és egy külsy részre osztja és ezálíal a lámpaáramkört megszakítja. A (12) cső­vel együtt kiemelt higany a kis (15) nyí­láson át lassanként kifolyik és végül a belső higanylölszin az eredeti fölszin alá sűlyed, minthogy a kiemelt (12) cső ke­vesebb higanyt szorít ki. Ezáltal a (11) kontaktus a szolenoidáramot is megsza­kítja és a szolenoid magja ismét lesűlyed. A (3) perselyen belül fekvő higanyfölszin tehát újból emelkedik és a gyűrüalakú külső (4) higanytömeggel egyesül. A lámpaáramkör tehát záratik. Ezután a higany a (15) nyíláson át lassankint is­mét a (12) cső belsejébe hatol és a (11) kontaktust zárja, ami által a (14) szole­noid gerjesztetik és a játék újból meg­kezdődik. A leírt kiviteli példa sokféleképen mó­dosítható. így különösen a (3) persely elmaradhat és az (1) tartály üvegfala az alsó csőalakú részből a bővületbe való átmenet helyén úgy alakítható, hogy a (3) persely által létesítetthez hasonló gyürűalakú külső vályú keletkezzék. Ezen kivitelnél a megszakítási szikra által léte­sített túlságos mértékű fölhevülés elke­rülésére az átmeneti helyen porcellán­bevonatot alkalmazunk. Szabadalmi MÉHYMC. 1. Higanvkapcfsolócső, melynél a higany­tömeget szolenoid által mozgatott merülőmag két részre osztja, amelyek

Next

/
Thumbnails
Contents