72626. lajstromszámú szabadalom • Karbid zseblámpa

Megjelent i !>18. évi szeptember hó l2-én.« MAGY. gin KIR. SZABADALMI jER| HIVATAL . SZABADALMI LEÍRÁS 72626. szám. II/d. OSZTÁLY Karbid-zseblámpa. DR ERNST OTTÓ ÜGYVÉD BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 december hó 5-ike. Jelen találmány tárgya karbid-zseb­lámpa, mely az eddig ismeretes, egyéb­ként gyakorlatilag is bevált karbid-liálm­pásoktól egyrészt alakjában, másrészt pedig öngyujtós belső szerkezetétől tér el. Ezt a karbid-lámpát egyrészt az jel­lemzi, hogy három azonos nagyságú saj­tolt bádogtartályból úgy van előállítva, hogy zsebben való hordásra igen alkal­mas, másrészt pedig, hogy a láng közelé­ben kívülről működtethető öngyújtó ké­szülék van alkalmazva. A találmány tárgyát képező karbid­zseblámpa a csatolt rajzon példakép vett kiviteli alakjában kétharmad nagyság­ban van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a lámpán át \ett függőleges ke­resztmetszet, a 2. ábra_ugyanily metszet az 1. ábra sík­jára merőleges síkban, a 3. ábra pedig a lámpa fölülnézete, A lámpa, mely zsebben való kényelmes hordásra alkalmas külsővel bu\ három egymással az alant leírt módon, összekö­tött sajtolt (a, b, c) bádogtartály'-ól áll. Az ábrázolt kiviteli példán a mindenkor fölső tartály alsó karimás szélével van az alatta fekvő tartályra rászorítva, mind­három tartályt pédig az alsó laitály ke­resztmélyedésében elhelyezett és a fölső tartályon átnyúló rugalmas (d) acélsod­ronykengyel tartja össze. A kengyelt fö­lül az excentrikus furatú (e) hi ,-ely rög­zíti. A fölső (a) tartály mellső oldalán a szokásos (f) nagyító üveg, a tartály bel­sejében pedig a középső tartályba át nyúló (g) égő és ennek közelében a kí­vülről (h) gomb révén kezelhető húzott (i) acélsodronyra ékelt recézett (j) ka­rika van alkalmazva. A tartály hátsó oldalán az egyúttal reflektor gyanánt szolgáló (k) ajtóval elzárható (1) nyílás van kiképezve a belső szerkezethez való hozzáférhetés, illetőleg a láng eloltása céljából. Az alul nyitott fölső tartály alsó szé­lével rá van borítva a középső (b) víz­tartályba, melynek födölapján az (m) lappal elzárható (n) vízbebocsátó nyílás van kiképezve. Ezen víztartályon köz­pontosán végig van vezetve a fölül (g) égővel ellátott (o) gázvezetőcső, melyből oldalt a lefelé nyúló alsó végével az alsó (c) karbidtartályba ennek fenéklapja közeléig érő (p) vízvezető cső ágazik el. A középső tartályba az ennek fenéklap-

Next

/
Thumbnails
Contents