72625. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és hegesztőanyag mindennemű vas- és acélfajták hegesztésére

Megjelent i !>18. évi szeptember hó l2-én.« MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72625. szám VIIlg. OSZTÁLY. Eljárás és hegesztőanyag mindennemű vas- és acélfajták hegesztésére. DR CZAKÓ MIKLÓS VEGYÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 11-ike. Vasnak és acélnak az egymásra he­gesztendő fölületeket tisztító és az oxy­dokat fölvevő salakot alkotó hegesztő­anyag alkalmazása melletti hegesztésénél használt hegesztőanyagok alapja főképen boraxból áll, melyhez vasreszelék, esetleg még más anyagok vannak keverve. Min­denkor azonban a borax volt a fő salak­képző, melynek a fémfölületek tisztítását és az oxydok oldását kellett végeznie. A találmány tárgya ezzel szemben el­járás mindennemű vas- és acélfajták he­gesztésére a fémfölületeket tisztító és az oxydokat föloldó hegesztőanyag alkalma­zása mellett, melynél a külföldről beszer­zendő boraxot részben, vagy egészen bel­földi származású anyagokkal helyettesít­hetjük. Az új eljárás lényege abban áll, hogv a hegesztést fölaprított, célszerűen szili­ciumtartalmú vas és; oly anyagok keveré­kének jelenlétében végezzük, melyek megömlesztésekor vasoxydul-alkáli- vagy vasoxydul-földalkáliszilikát-, illetve fosz­fátsalakot képeznek. A hegesztőanyag ammónium-, alkáli­vagy földalkálifoszfát vagy szilikát, am­mónium-. alkáli- vagy földalkálikarbonát és célszerűen sziliciumtartalmú fémsav finoman fölaprított keverékéből áll, eset­leg valamely folyasztószer (ammónium-, alkáli- vagy földalkálihaloidsó), továbbá széntartalmú anyagok, pl. vérlúgsó hozzá­vételével. Az alkatrészeket kalcinált és finoman aprított állapotban bensőleg keverjük egymással. Példa: Foszforsavas nátron vagy kovasav 250 g Szóda 200 „ Kálciumfluorid 50 „ Nyersvaspor kb. 2—6% szilicium­tartalommal 500 „ Természetesen a súlyviszonyokat a használati célnak és a salak szükséges hígfolyósságának megfelelően bizonyos határokon belül változtathatjuk anélkül, hogy ez a hatást lényegesen befolyásolná. A találmány szerinti hegesztőanyagot acélnak acélra vagy vasra, különösen a legkülönbözőbb ötvözött acéloknak, pl. gyorsesztergaacélnak hegesztésére, eset­leg boraxtartalmú hegesztőanyagokkal együtt ugyanoly módon használhatjuk, mint az ismert boraxos vagy boraxalapú hegesztőanyagokat, amennyiben pl. a hegesztőanyagot a vörös izzásig hevített

Next

/
Thumbnails
Contents