72622. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elsüllyedt folyam- tengerhajók és uszályok kiemelésére

egy-egv légkamrával, eloi és hátul pedig egy-egy (d) sűlyesztő és emelő kamrá­val bír. A (c) légiómra az ábrázolt példánál három részre oszlik: a (cl) fölső lég­kamrából (az egyensúlyozó légkamrából) és az alsó (c2, c3) légkamrákból. A (cl) fölső légkamrára az ismeretes visszacsapó szeleppel ellátott (e) lég­tömlő van szerelve. Ugyanezen légkamra mellső és hátsó alacsonyabb részén van­nak elhelyezve az alsó légkamra elzárá­sára való (f) szelepek, továbbá a (g) tisztítónyílás, légmentesen elzárható aj­tóval. Az alsó légkamrák (h) fal által vannak egymástól elválasztva. A (d) sűlyesztő és emelőkamrák ugyancsak (g) tisztító, illetve lejáró nyí­lásokkal és az (i) vízbeeresztő szeleppel vannak ellátva. A kamrákban azonkívül a (j) vízkivezető cső, mely a hajó födél­zetén torkol ki és itt önműködő vissza­csapó (5) szeleppel van ellátva. Az alsó légkamra és a (d) kamrák el­választó (k) falában közepén vizbetorló szabad nyílás van, e fölött pedig az (1) szelep foglal helyet. Az emelőhajó oldalára az egész hajó­testet átfogó (m) bordák vannak szöge­cselve, melyekre minden irányban for­gatható (n) emelőhorgok vannak sze­relve. A hajó egyéb fölszerelése közismert és itt bővebb leírást nem igényel. A kiemelési eljárás a következő: Az emelési munkálatok megkezdése előtt ismernünk kell az elsülyedí hajó méreteit és fekvésének helyét. Ezen ada­tok birtokában . kiszámítjuk az elsűlyedt hajó vízkiszorító tonnatartalmát oly cél­ból, hogy a kiemeléshez való vízkiszorító képességű emelőhajópár is rendelkezé­sünkre állhasson. Az előmunkálathoz tar­tozik még a szükségelt emelő sodrony­kötelek erősségének kiszámítása, mely kötelek a hajó oldalfalán lévő három sor (n) horogba akasztatnak be. Az emelésihez való hajópár helyszínére vontatásához s az egész emelési művelet végrehajtásához egy kisebb vízjárműre (munkahajóra) is szükség van. Ezen (o) munkahajón van elhelyezve a sűrített le­vegőt fejlesztő gép az emelőhajópár szá­mára és egy másik fejlesztőgép a búvár rok számára. Az emelő hajópár elsülyesztése előtt a búvárok a kiemelendő hajó alatt elhelye­zik a sodronyköteleket. A kötelek elhe­lyezése után a hajópár (e) légtömlöit összekötjük a sűrített levegőt szolgáltató készülékkel és az emelőhajókat 2—3 lég­körű levegő beszorítása által nyomás­próbának vetjük alá és csak ennek meg­történte után sűlyesztjük el egyenkint az emelőhajókat. Az elsülvesztést az (i) szelepzárak egy­szerre való nyitásával kezdjük meg és úgy szabályozzuk a víz beömlését, hogy az emelőhajóknak mellső és hátsó része egyenletesen sűlyedjen. Ha az emelő­hajóba annyi vizet engedtünk már be, hogy a hajó födélzetig sülyedt (5. ábra), a vízbeeresztő szelepeket elzárjuk és a munkahajóról bekötjük az emelőhajó elejére és végére az emelőhajót levezető két hosszú (p) vezérkötelet. Ennek meg­történte után újból nyitjuk az (i) szele­peket és az emelőhajót annyira telítjük meg vízzel, hogy az lassan sűlyedjen a víz alá (6. ábra). A lesűlyedő emelőhajó­kat a'.(p) vezérkötelekkel a kiemelendő hajó két oldalához , kormányozzuk (7. ábra). Lesűlyesztett emelőhajók esetén a búvárok a kiemelendő hajó alá már elő­zőleg elhelyezett (r) kötelek végeit be­akasztják az emelőhajópár (n) horgaiba. Maga az emelés úgy történik, hogy a munkahajón lévő sűrített levegőt fej­lesztő motort működésbe hozzuk és mindkét emelőhajóba az (e) tömlőkön keresztül azonos feszültségű levegőt szo­rítunk be, úgy hogy mindkét emelőhajó­ból egyszerre távozzék a víz. Ezáltal az emelőpár egyszerre fog emelkedni s az emelkedésnél mindhárom hajó egyen­súlyban marad. Az emelőhajópar az eme­lendő hajóval azonnal emelkedni fog,

Next

/
Thumbnails
Contents