72622. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elsüllyedt folyam- tengerhajók és uszályok kiemelésére

Megjelent i !>18. évi szeptember hó l2-én.« MAGY. KIR. SZABADALMI jEw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72622. szám. XV/a. OSZTÁLY.. Eljárás és berendezés elsülyedt folyam- és tengerhajóknak és uszályoknak kiemelésére. LIPICZKY GYULA ÉPÍTÉSZ ÉS 1FJ. MATOLCSY SÁNDOR KERESKEDŐ NAGYKÁROLYBAN. A bejelentés napja 1917 jnlius hó 26-ika Jelen találmány tárgya eljárás és be­rendezés elsülyedt folyam- és tenger­hajóknak és uszályoknak gyors és. egy­szerű kiemelésére. Vonatkozik az eljárás főleg oly hajók kiemelésére, melyek olyan mélységben feküsznek, hogy emberileg (búvárok által) megközelíthetők. A találmány tárgyát képező eljárás sze­rint az elsülyedt hajóhoz két egyforma nagyságú, vízzel telt hajót bocsátunk le, ezekkel a fölemelendő hajót két oldalt közrefogjuk és a lesűlyedt hajó alá helye­zett köteleket az emelő hajópár karjaiba akasztjuk, mire az emelő hajópárból a vizet kiszorítjuk és helyébe sűrített leve­gőt szorítunk be mindaddig, míg az emelőhajópárból kiszorított vízmennyi­ség súlya eléri az elsülyedt hajó teljes és az emelőhajópár önsúlyát, mire az emelő hajópár az elsülyedt hajóval együtt azon­nal emelkedik. A berendezés maga két teljesen egy­forma, légmentesen elzárható emelőhajó­ból és ezeknek sűrített levegővel való táplálását végző gépet és egyéb szerelvé­nyeket tartalmazó munkahajóból áll. A találmány tárgyát képező eljárás keresztülviteléhez tartozó berendezés a csatolt rajzon példakép vett foganatosí­tási alakjában van föltüntetve, nevezete­sen az 1. ábra az emelőhajópár egyik hajójá­nak oldalnézete, illetőleg hosszmetszete, a 2. ábra a hajó egy részének fölülné­zete, a 3. ábra nagyobb léptékű metszet a 2. ábra A—B vonalán át, a 4. ábra ugyanily metszet a 2. ábra C—D vonalán át, az 5—8. ábrák emelő hajópár működését szemléltető ábrák és pedig az 5. ábra a vízzel telt emelőhajó a lebo­csátás előtt, a 6. ábra az emelőhajó víz alá bocsátása a munkahajóról, a 7. ábra a vízfenékre lebocsátott emelő­haj ópár összekötve az emelendő hajó alatti kötelekkel, fölszállásra készen, a 8. ábra az emelőbajópár az emelkedés közben, illetőleg a vízszinen a kiemelt hajóval. A berendezést két teljesen egyforma, légmentesen elzárható • (a, b) hajó al­kotja, melyek mindegyike középrészén

Next

/
Thumbnails
Contents