72621. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tengericsiga konzerválására

Megjelent i !>18. évi szeptember hó l2-én.« MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 72621. szám. IV/e. OSZTÁLY Eljárás tengericsira konzerválására. DR WEISER ISTVÁN Á. 0. FŐISK. NY. RK. ÉS EGYETEMI M. TANÁR BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 9-ike. A frissen előállított tengericsira táro­lása nagy nehézségekkel jár, amennyi­ben a csira előbb-utóbb átmelegszik, mi­közben oly kémiai elváltozások lépnek föl benne, melyek olajtartalmára károsan hatnak. A kifogástalan minőségű tengeri csirából sajtolt vagy kivont olaj csakis 2—3% szabad zsírsavat tartalmaz, ezzel szemben á tárolás közben fölmelegedett, mégdohosodott, vagy pedig elpenészese­dett csirából kivont vagy kisajtolt olaj­ban a szabad zsírsavak mennyisége 40%-ra is emelkedik, aminek következ­ménye, hogy ez az olaj étkezési célokra többé nem használható. A szabad zsír­savak egy része eltávolítható ugyan rektA fikálás útján, az azonban természetesen — a költségektől eltekintve — nagy anyagveszteséggel jár. A jelenlegi viszonyok között rendkívül fontos, hogy az előállított tengeri olaj teljes mennyiségében oly minőségű le­gyen, hogy ételolaj gyanánt vagy közvet­lenül, vagy pedig margarin alakjában le­gyen fölhasználható. Eljárásom célja a csirának oly módon való konzerválása, hogy az bármilyen hosszú ideig tárolva, eredeti minőségében meg ne változzék. Előzőleg megállapítottam, hogy a fönti változások kizárólag enzymek állal oldoz­tatnak. Ha tehát a csirában lévő zsír­bontó (lipolytikus) fermentumokat (en~ zymeket) elpusztítjuk és ígv hatályta­lanná tesszük, a csirában a föntemlített káros elváltozások tárolás közben többé föl nem lépnek. , Ez irányú vizsgálataim azt mutatták,, hogy a fermentumok (enzymek) hatály­talanítása úgy is eszközölhető, ha a csirát csak száraz meleg hatásának tesszük'ki,, lényegesen fokozódik azonban ez a ha­tás, ha a száraz meleggel való kezelést nedves meleggel való kezelés előzi meg. A csirának nedves és ezt követőleg szá­raz meleggel való kezelésével a fermen­tumok (enzymek) hatálytalanítása föltét­lenül bekövetkezik. Az eljárás foganatosításánál célszerűen úgy járunk el, hogy az előállított csirát először nedves meleg hatásának tesszük ki, még pedig oly hőfokon, melynél a fermentumok (enzymek) rövid idő alatt elpusztulnak, tehát körülbelül 85", C-on, ezt követőleg pedig a csira nedvesség tartalmát 8—12%-ra csökkentjük, nehogy megpenészedjék,.végül pedig a megszárí­tott csirát lehűtjük. Az így kezelt csira

Next

/
Thumbnails
Contents