72620. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fa impregnálására

Megjelent 1918. évi szeptember hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72620. szám. VIII/c. OSZTÁLY Eljárás fa impregnálására. LUFTSCHIFFBAU SCHÜTTE LANZ CÉG MANiNHEIM-RHEINAUBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 11-ike. A nedvesség fölvétele' a fának nem­csak súlyát növeli lényegesen, hanem szilárdságát is jelentékenyen csökkenti. E körülménynek a gyakorlatban eddig kevés, vagy semmi fontosságot nem tulaj­donítottak, mivel a legtöbb faszerkezet­nél a fák megfelelő' erős méretezése által a biztosságot annyira lehetett fokozni, hogy veszélytől nem kellett tartani. Azon­ban a technika fejlődése folyamán mind­inkább arra törekedtek, hogy kellő szi­lárdság mellett lehetőleg könnyen épít­senek, mivel ezáltal anyag és pl. mozgó szerkezeteknél erő is takarítható meg. Ez a körülmény főként légi jármüvek építésénél mérvadó, mivel ezeknek köny­nyüsiége természetesen a fölhajtóerő csökkentését teszá lehetővé-Az időjárásnak kitett farészeket a ned­vesség fölvétele ellen eddig bemázolással vagy egyéb bevonási módokkal töreked­tek megvédni, ami azonban nem volt megbízható, mivel a bevonat vagy burko­lat könnyen megsérülhetett és így célját nem tölthette be. A találmány szerint a fát a nedvesség fölvételét megakadályozó anyaggal, pl. zsírral kezeljük oly módon, hogy nem­csak a nedvfölvétel akadályoztatik meg, hanem lényeges súlynövekedés sem áll be. A technika Számára ez rendkívüli haladást jelent, mivel most már a vala­mely szerkezethez kiszámított legszélső favastagságokat minden további nélkül alkalmazni lehet, és pedig ott is, ahol a szilárdságnak már kismérvű csökkenése, amilyen pl. nedvfölvételnél bekövetkezik, káros hatással lenne, pl. különösen légi jármüveknél. Éppen itt van jogunk föl­tenni, hogy repülőgépek stb. lezuhanását az okozta, hogy fontos faszerkezeti ré­szek szilárdsága a nedvesség fölvétele következtében csökkent. Az eljárás végrehajtására ismert mód­szerek alkalmazhatók, s a találmány csu­pán ezen módszereknek az új célra való hasznosításában áll, miáltal a jelzett elő­nyök elérhetők. A fának a nedvfölvételt megakadályozó anyaggal való kezelése a találmány szerint pl. pgy történhet, hogy az anyagot, miután a fa előzőleg magas nyomásnak volt kitéve, a nyomás foko­zása mellett a fába szorítjuk, azután a nyomást megszüntetjük, mire a pórusok­ban eddig komprimálva volt levegő az anyagot, a porusok falain vékony bevo­nat hátrahagyása mellett a fából eltávo­lítja. A nedvfölvételt megakadályozó

Next

/
Thumbnails
Contents