72617. lajstromszámú szabadalom • Árambevezető és leszedőberendezés

Megjelent 19 L8. évi szeptember hó lO-én, KIR MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI 72617. szám. VSi/g. OSZTÁLY. Árambevezető és laszedöberendezés. SIEMENS & HALSKE A.-G. CÉG BERLIN­SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja f917 m&jás Ü6 S-ike Elsőbbsége 1917 január hó 22-ike. Oscilláló (ide-odalengö) alkatrészekkel biró elektromos készülékeknél és gépek­nél az áraimnak ezen alkatrészekhez a szokásos pálcaalakú kefékkel történő hozzá vezetésekor és azoktól való elveze­tésekor az a hátrány l'p föl, hogy az oscilláló alkatrész mozgási irányának folytonos megfordulása :s a keféknek ezáltal előidézett folytonos megrázkódta­tásai folytán, a kefék egyenlőtlenül kop­itak el, ami erős szikrailrépződést és á kontaktusok gyors elégését vonja maga után. A jelen találmány saerint ezit a hát­rányt azáltal kerüljük el, hogy a helyt­álló ieszedőkefék helyütt görgő-, vagy hengeralakú mozgó (forgó) Keféket hasz­nálunk, melyek súrlódással támaszkod­nak az oscilláló alkatrészre. Ámde, ha ezeket a keféket, az oscilláló alkatrész hatása alatt, szintén oocilláló mozgásba Jioznók, akkor a kefék kerületének műi­dig csak egy és ugyanazon r;'sze jönne érintkezésbe az osciiláló alkatrésszel és a keféknél a mozgási irány megfordu­lása, bár talán gyengébben, ugyanazt a hátrányt idézné elő, mint helytálló kefék­nél. Ezt a találmány szerint azáltal ke­rüljük el, hogy a kef ,ket egyik irányú elforgó sukban megakadályozzuk, úgy hogy csak a másik irá i>ban forgathatja el azokat az oscilláló n'katrécz. A kefé­ket ekkor az oscilláló alkatrész mindig csak az egyik iránybai viszi magával, míg a másik irányban csúszó eltolódás megy végbe a kefék és az oscilláló alkat­rész közt. Ily módon az egész kefekerü­let egyenletesen használtatik föl az áram­leszedésre és így a kefék egyenletes el­kopását érjük el, tehát a szikrázás okát megszüntetjük. A kefék egyik irányú elforgásáítefk megakadályozása tetszőleges módon, jrf. reteszzár segélyével történhetik. A mel­lékelt rajzon föltüntetett foganátosítási példánál, mely a találmánynak egy á 72552. számú szabadalomnak megfelelő, váltakozó áramnak egyenárammá alakí­tására szolgáló, . oscill'dó fegyverzettel bíró berendezésen való alkalmazását tün­teti föl, e célra excenteies reteszzár van alkalmazva. Ez az új berendezés az 1. ábrán oldal-és a 2. ábrán homloknézetben van be­mutatva. A (c) váltakozó áramú elektromágnes

Next

/
Thumbnails
Contents