72617. lajstromszámú szabadalom • Árambevezető és leszedőberendezés

alatt a (d) permanens mágnes pólusai közt fölfüggesztett (e) fegyverzetnek az (a) bakokban ágyazott (b) tengelyén la­zán ül az (e) fegyverzettel csak az (f) rúgó útján kapcsolt (g) kontaktusdob. Ha a (c) elektromágnes tekercsén válta­kozó áram folyik keresztül, az elektro­mágnes vasmagjával együtt az (e) fegy­verzet is fölváltva északi és déli mágnes­ségű lesz és így, saját pólusváltozásainak megfelelően, a (d) permanens mágnes pólusai közt, melyek azt eddig bizonyos erővel középállásában fogvatartották, ide-odaleng (oscillál). Az (e) fegyverzet­tel rugalmasan összekötött (g) kontak­tusdob követi a fegyverzet ezen gyors ide-oda ingásait. A dobkerület diametrá­lisan szemközt fekvő helyein, hosszhor­nyokban (h) kontaktussinek vannak a dobba beeresztve. A dob fölső feléhez a két henger alakjában kiképezett két áramleszedő (bevezető) (i) kefe támasz­kodik, melyek lazán foroghatnak az (!) ingakarokon ülő (k) csapokon. Az (1) ingakarok" (m) oszlopokon forgathatóan vannak megerősítve és (n) rúgók hatása alatt (i) hengereikkel a (g) dobra nyo­módnak. A dob oscilláló mozgása foly­tán annak (h) kontaktussinjei fölváltva érintkezésbe jönnek az (i) kefehengerek­kel. Az (m) oszlopokon továbbá oldalt, az (i) hengerkefék fölött, excentrikus (p) kerületű (o) reteszelő testek vannak forgathatóan megerősítve. Az (o) rete­szek, (q) rúgók hatása alatt, legrövidebb sugarú kerületi pontjukkal az (i) henger­kefékre támaszkodnak és így ezeknek a nyilak irányában történő elforgását nem gátolják, a nyilakkal ellenkező irányú elforgásukat azonban igen, minthogy­ebben áz irányban az (i) kefehengerek­súrlódás útján magukkal viszik az (o) reteszeket, melyek az ekkor föllépő' excenterhatás folytán az (i) kefehengere­ket a (g) dob kerületéhez szorítják, úgy hogy most a csúszó súrlódás lép föl a kefehengerek és a dob közt. Ennek foly­tán az oscilláló mozgást végző (g) dob­áltál forgatott (i) kefehengerek, bár inter­mittálva, de csali a berajzolt nyilak irá­nyában foroghatnak, tehát, egész kerü­letüknek a dobbal való, folytonosan is­métlődő érintkezése folytán, teljesen egyenletes kopást szenvednek egész ke­rületükön, ami mindenféle erősebb szik­rázást és az üzemet zavaró elégést, mely a készülék üzembiztonságát veszélyeztet­hetné, kizár. « • m SZABADALMI IGÉNYEK. / 1. Árambevezető és leszedő berendezés, elektromos készülékeik vagy gépek oscilláló alkatrészeihez, melynek jel­lemzője egy vagy több, az oscilláló alkatrészhez súrlódással támaszkodó,, de csak egyik irányban forogható, áramvezető görgő vagy henger. 2. Az 1. pontban igényelt berendezés fo­ganatosítási alakja, melynek jellem­zője az, hogy a görgők vagy hengerek, az egyik forgási irányban le vannak, fékezve. 3. Az 1. és 2. pontban igényelt berende­zés foganatosítási alakja, melynek jellemzője az, hogy a görgők vagy hengerek forgását reájuk támaszkodó excenteres ingák csak az egyik irány­ban teszik lehetővé. (1 rajalap mellékletté PAUAS at«2vfe*vTÁW6A8ÁG ^vCMíOÁ^ Jvu^Mi*.

Next

/
Thumbnails
Contents