72616. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés poralakú anyagnak gázáram segélyével történő továbbítására

Megjelent 11*18. évi szeptember ho lO-én. MAGY. gjW KIR. SZABADALMI 1||jg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72616. szárú. XlI/d. OSZTÁLY Kijárás és berendezés poralákú anyagnak gázáram segélyével történő továbbítására.. SULITELMA AKTIEBOLAG CÉG HELSINGBORGBAN. A bejelentés napja 1917 február hó 21-ike. Elsőbbsége 1916 február hó 21-ike (1) tartály, mely nyomólevegő segélyével nyomás alatt tartatik. A nyomólevegő a (2) vezetéken át áramlik az (1) tartályba, mely a (3) közbenső vezeték segélyével a pyritkemencéhez vezető (4) vezetékkel van összekötve. Az anyag, mely az (l) tartályból a (4) vezetékbe hull, a (2, 5, 6) vezetékeken átáramló légáram segélyével a pyritkemencéhez továbbíttatik. Ha| a (6, 4) vezetékekben állandó nyomást tartunk fönn, akkor az anyagnak a (3) közbenső vezetéken át történő továbbí­tása rövid idő elmultával megszűnik. Ha azonban a (7) szelepet rövidebb vagy hosszabb időszakokban mozgatjuk úgy, hogy az a légáramlást egészen vagy rész­ben megszünteti és ismét megindítja, akkor az anyagnak továbbítása a (3) közbenső vezetéken állandóan fog végbe*­menni. A legjobb eredményt akkor érjük el, ha a szelepét gyors forgásban tartjuk. Poralakú anyagnak egy tárolótartálya ból a fölihasználási helyhez való, nyomó-; levegővel vagy más nyomógázokkal tör­ténő továbbítására szolgáló berendezé­seknél gyakran nehézségekbe ütközik a továbbítandó anyagot egyenletesen jut­tatni a tartályból a nyomógáz vezetéké­hez, mert a közbenső vezeték előbb­utóbb eldugul. , A jelen találmány elsősorban eljárás, melynek segélyével az anyagot egyenlete­sen vezetjük a nyomógáz vezetékéhez anélkül, hogy mechanikai továbbító esz­közöket kellene alkalmaznunk, amit az­által érünk el, hogy a nyomólevegő ára­mát mindig változó nyomás alatt tartjuk. Ezen eljárást a műszaki iparnak leg­különbözőbb ágaiban lehet alkalmazni: így előnyösen használható az metallur­giai kemencék üzeménél a poralakú anyagnak az üzemi levegővel való együt­tes továbbítására. A találmány másodsorban berendezés az imént ismertetett eljárás foganatosítá­sára, mely berendezésnek egy pyrit­olvasztó kemencénél alkalmazott fogana­tositási alakja példaképen a mellékelt rajzban vázlatosan van föltüntetve. A porított pyrit tárolására szolgál a zárt SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás poralakú anyagnak egy táro­lási helyről nvomógáz segélyével tör­ténő továbbítására, jellemezve azáljal, hogy azon a helyen, amelyen az anyag a tárolási tartályból a nycmógáz ve­zetékéhez folyik, hogy a nyomógáz. -y. we A- <<?«••<>• • >m+ZJlk r •• -.•• f Í•

Next

/
Thumbnails
Contents