72615. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ívemelőkészülék szívófejének önműködő beállítására

Megjelent lt»l8. evi szeptember lio lO-cn, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72615. szám. IX/C OSZTÁLY. Berendezés ívemelőkészülékek szívófejének önműködő beállítására. DR REINES EDE ÜGYVÉD BÉCSBEN. A bejelentés napja 1916 április hó 29-ike. Elsőbbsége 1914 május hó 18-ika. Ismeretesek már oly ívleemelő készü­lékek, melyek a szívófej önműködő be­állítását eszközlő szerkezettel vannak el­látva, amikor is a szívófej e'^y mozgat­ható kereten bélül van ágyazva és az utóbbival a papirrakás mindenkori vas­tagságának megfelelően egy tapintó által befolyásolt kapcsolómű segélyével be­. állíttatik. A jelen találmány az ily készülékeknek oly különleges kiképzését célozza, mely által igen finom beállítást érünk el és melynél fogva a leemelő készülék oly papirrakásoknál is alkalmazható, melyek igen vékony ívekből, vagy külömböző vastagságú ívekből állanak. Ezt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a papirrakásra ráfekvő tapintó egy rugalmas sodronyburkolatban ágyazol! sodrony segélyével közvetlenül hat a kap­csoló mű kapcsoló kilincsére. A tapintónak a kapcsoló kilinccsel való összekötése és az összekötő sodronynak egy rugalmas sodronyburkolatban való vezetése által elérjük, hogy a sodrony, mely egyrészt a tapintót hordó, • kigörbí­tett karokkal biró forgatható rúdon, más­részt pedig egy a kapcsoló kilincsre ható kétkarú emeltyűn van megerősítve, a ki­görbített rúdnak fölfelé forgásánál a ki­térésben akadályoztatik és így a kétkarú emeltyűt teljes biztonsággal befolyásolni kénytelen. Hogy az összekötő sodrony a kigörbített rúdnak fölfelé forgásánál a kétkarú emeltyű azon karjának lefelé forgását előidézze, melyen a sodrony van megerősítve, a sodrony huroksze­rüen van elhelyezve és a spirális alakjában kiképezett sodronyburkolat az egyik kigörbített rúdhoz köze­lebb fekvő végén vagy pedig mindkét vé- • gén be van fogva, miáltal a sodronybur­kolat eltolódása megakadályoztatik és. egyúttal biztosíttatik, hogy a sodrony tényleg beíolassék a burkolatba, illetve abból kihuzassék, amint az a kapcsoló kilincset befolyásoló emeltyűnek teljes, beállítása szempontjából és a papirrakás mindenkori vastagságának megfelelő be­állítása céljából szükséges. Az 1. ábra a berendezés hátulnézete. A 2. ábra a berendezés oldalnézete. A 3. ábra a leemelöszerkezet oldalnézete azon pillanatban, midőn az ív leemelte­tik. A 4. ábra a leemelöszerkezet elölnézete. Az

Next

/
Thumbnails
Contents