72615. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ívemelőkészülék szívófejének önműködő beállítására

- 2 — 5., 6. és 7. ábrák a berendezés vezér­művét láttatják. Az (1) ívraká.s fölött és a njellső szé­lével párhuzamosan a ('-'. 2) keret van el­rendezve, melyre egy eltolható (3) tartó­állvány van szerelve. Ezen állvány a le­emelőszerkezet fölvételére szolgál. A le­emelő berendezés a (4) tengely segélyével mozgattatik, mely a föl- és alámozgat­ható (5,, 5) oldalkeretben van ágyazva. A (4) tengely a (6) állványban ágyazott (7) szíjtárcsa révén (8, 9) fogaskerék, (10,11) kúpkerék, (12,13) fogaskerék és (14, 15) kúpkerék közvetítésével forgaí­tatik. Leemelő közeg gyanánt a (16) szívófej szolgál, mely (41) gumicső segélyével a (42) csővel van összekötve. A (42) cső ' az állványnak (21 ) csövében foglal he­lyet (1. és 3. ábra). A (42) cső a (43) tömlő segélyével a (44) légszivattyúval van összekötve, mely a (9) kerék tengelye által (45) forgattyú révén hajtatik. A (16) szívófej (4. ábra) a (46) csap révén a (47) súllyal terhelt (48) rudak­ban forgathatóan van ágyazva és a (4) főtengelyre erősített (49) bütyöktárcsa segélyével az (50) görgővel ellátott és a szívöfejjel szilárdan összekötött (51) rúd , közvetítésével forgó mozgásba hozatik. A (48) rudak a (3) tartóval szilárdan összekötött (52) vezetékben eltolhatók, úgy hogy a szívófej forgó mozgásán kívül . föl és alá is mozoghat. Ezen utóbbi kény­szermozgás két (53) és (54) bütyöktárcsa segélyével eszközöltetik, melyeknek ke­rületében az (57) csap körül forgó és a (60) karral szilárdan összekötött (58) és (59) kar (55) és (56) .görgői fek­szenek. ' A (60) karral egy üre­ges (61) rúd csuklósan van össze­kötve, melyben egy szorító rúgó van el­rendezve. Ezen rúgó alsó vége a (61) rúd (62) kivágásábán csapok segélyével vezetett (63) rúdra gyakorol nyomást, meiy a (16) szívófejjel van összekötve. Ezen elrendezés folytán a szívófej enge­dékenyen Van ágyazva és esetleges mé­lyebb mozgatás esetén a szívófej kény­szermozgása dacára el nem törik. A (64) húzórúgó fölső vége a (3) tartó­val szilárdan összekötött (52) vezetékkel van összekötve, alsó vége pedig azon csapra erősítve, mellyel az üreges (61) rúdban vezetett (63) rúd csuklósan van összekötve. A szívófejnek a csökkenő magassággal bíró papirrakás fölötti helyes beállítása céljából egy vezérmű van alkalmazva (5. és 6. ábra), mely az (52) vezetékben csúszó (3. és 4. ábra) és az (5—51 ) áll­ványban forgatható (66) görbe rúdon ágyazott (65) tapintóból áll, a (66) rúd a kigörbített (66', 662 ) karokkal bír. A (66) rúd egy finom '(67) acéldrót segélyével az állványban forgatható (69) kétkarú emeltyű egyik végével van össze­kötve (7. és 1. ábra). Hogy ezen drót a tapintó mozgását az emeltyűre vigye át, a drót (68) tekercsben (a rajzon csak egy része látható) van vezetve', mely a görbe rúdhoz közelebbi (681 ) vagv mindkét (681 , 68-) végén rögzítve vatn, úgy hogy a tekercs eltolása meggátoltatik és a drót a tekercsbe föltétlenül bevezettetik és abból kihuzatik. Csak azáltal biztosítta­tik, hogy a (69) emeltyű egyik karjára erősített drót az emeltyűt beál íthatja. Ezen emeltyű másik karján a (70) kilincs (70J ) nyúlványa nyugszik (6. és 7. ábra), mely kilincs a (71) tengelyen forgatha­tóan elrendezett (72) keretben van ágyazva. Utóbbi (73) hajtórúd és (74) vezetőtárcsa segélyével föl és alá moz­gattatik, úgy hogy midőn a (69) emeltyű a kilincsnek (701 ) nyúlványát fölszaba­dítja, utóbbi önsúlyánál fogva a (75) kap­csolókerékbe csappan és annak elforga­tása folytán a (76, 77) kúpkerekek és a (78) fogasrúdba kapaszkodó (79) fogas­kerék révén az (5, 51 ) keret, illetve az . egész berendezés az (1) papirrakáshoz képest sűlyesztetik. Ha azonban a szívó­fej helyes magasságában van. akkor a (65) tapintó a (66) rudat elforgatja és a (69) emeltyű a (67) acéldrót által olykép forgattatik, hogy a kilincs a kapcsoló-

Next

/
Thumbnails
Contents