72613. lajstromszámú szabadalom • Tűzvédő szerkezet önműködő gyufagyártó gépek számára

1 ( Megjelent 1918. évi szeptember ÍJÓ 10-éu. MAGY. ggjs KIR. SZABADALMI Kg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72613. szám. ll/g. OSZTÁLY . ' Tűzvédő szerkezet önműködő gyufagyártó gépek számára. BADISCHE MASCHINENFABRIK & EISENGIESSEREI VORM. G. SEBOLD & NEFF CÉG DURLACHBAN (BADEN). A bejelentés napja 1917 január hó 16-ika Elsőbbsége 191$. május hó 20-ika. A találmány tárgya tűzvédő szerke­zet oly gyufagyártó gépek számára, melyeknél a kész gyufák számára szol­gáló vezető pálya ismert módon két sza­kaszra van osztva. A kész gyufák vezető pályának felosz­tását már ismételten javaslatba hozták és pedig először oly célból, hogy a gyufák égy vízszintes pályából egy átszállító ke­rék közbeiktatásával közvetlenül egy füg­gélyes pályába vitessenek, másrészt oly célból, hogy egymás fölött és egymástól bizonyos távolságban lévő vezető pályák létesüljenek, amikor is megfelelő átvivő szerkezetek révén arról gondoskodtak, Iiogy a gyufák mindig fejjel lefelé legye­nek fordítva. Hogy a gyufák meggyuladásánál a tüz tovaterjedését megakadályozó hatásos tűzvédelem létesüljön, a találmány sze1 ­rint a tartó pálcák számára szolgáló és •egymástól elkülönített vezeték szakaszok közötti vezető pálya két vagy több kény-., szermozgásu tolattyú segélyével akként záratik el, hogy a tartó pálcza mindegyik helyzeténél a két vezetékszakasz közötti pályarészben az egyik védő tolattyú ezen vezetékszakaszokat egymástól teljesen el­zárja. Ezáltal elérjük, hogy a gyufák a géptől jövő gyufáktól való elkülönítés után vezettetnek tova, úgy hogy a tűz ese­tén keletkező hő a védő szerkezet fölött lévő gyufákat meg nem gyújthatja. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az (a) pálca vezetéken a pálcák a ké­szen bemártott és szárított gyufákat a ki­lökő- és gyújtószerkezethez • szállítják. Ezen pálcavezeték a találmány szerint két szakaszra van fölosztva és pedig a tu­lajdonképeni fölső (a) pálcavezetékre és az alsó (a') szakaszra, mely az (a) sza­kaszból bizonyos távolságban van. Az ezen két szakasz közötti vezető pályában az ide-oda tolható (c) tolattyú működik, mely előre mozgásánál a legalsó (b) pál­cát az (a) szakasztól az (a') szakaszhoz tolja. A (c) tolattyú mozgatására tetszőle­ges szerkezetek alkalmazhatók. A föltün­tetett példában a (c) tolattyú a (g) rúd útján a lendíthetően ágyazott (h) emel­tyűvel van összekötve. A főtengely által hajtott (e) tengelyen a (d) görbületi ko­rong van elrendezve, mely az (f) rúd útján a (h) emeltyűvel van összekötve.

Next

/
Thumbnails
Contents