72613. lajstromszámú szabadalom • Tűzvédő szerkezet önműködő gyufagyártó gépek számára

Az (e) tengelynek a nyíl irányában való forgásánál a (c) tolattyú előbb előre, az­tán visszafelé mozgattatik. Mihelyt a (b) tartó pálca a (c) tolattyú által annyira előremozgattatott, hogy az a függélyes (i) védő tolattyú mögé került, akkor az utóbbi függélyes vagy közel füg­gélyes vezetékeidben lefelé mozgattatik. Alsó helyzetében ezen védő tolattyú az előremozgatott (b) tartó pálcát az (a) szakaszban lévő pálcáktól teljesen el­zárja. Mihelyt az (i) tolattyú záró helyze­tét elérte, a második (k) tolattyú, mely szintén függélyes vagy közel függélyes vezetékekben mozog, annyira megemel­tetik, hogy a (c) tolattyú a .(b) pálcát á (k) tolattyú alatt tovább előre tolhatja. A (b) pálca addig tolatik előre, míg az közvetlenül az (á') szakaszban lévő pál­cák fölé nem jut, mire ezen pálca ön­súlya vagy külön szerkezetek hatása foly­tán lesülyed és ezáltal a (c)tolaítyútöl az (a') szakasznak adatik át. Ezután a (d) korong a (c) tolattyút visszamozgatja és a (k) tolattyú is vissza­mozog záró helyzetébe. Majd pedig az (i) védő tolattyú is ismét nyittatik, mire a kővetkező tartó pálca a (c) tolattyú kez­deti helyzeténél saját súlya és a fölötte lévő pálcák súlya folytán a (c) tolattyú elé jut és a leírt folyamat megismétlődik. A (c) tolattyú a (b) pálca fölvételére hornyokkal van ellátva,- melyekkel a pál-. cának végei kapcsolódnak, hogy ez utób­bi föl ne billenhessen, A (c) tolatyú cél­szerűen oly hosszúra van méretezve, hpgv áz előretolt (b) pálca fölötti következő pálca a (c) tolattyú véghelyzeténél végei­vel ezen tolattyún fekszik, vagyis a mozgó (c) tolattyú az említett pálca alatt csúszik, melv aztán a tolattyúnak külső véghelyzeténél a tolattyú elé vagyis en­nék hornyaiba csúszik. A két (i, k) tolattyúnak mozgatása tet­szőleges szerkezetek segélyével történhe­tik. A föltüntetett esetben ezen mozgás az (e) tengely felől eszközöltetik,' melynek (i') görbületi korongja az (i2) görgő köz­vetítésével az (i) tolattyút megemeli, míg ennek lefelé mozgása Önsúlya- és a (i3) vezeték súlya folytán következik be. Ha­sonló módon történik a (k) tolattySnak mozgatása, melynek (k3) vezetékén a (k2) görgő van elrendezve, melyre a (kl) görbületi korong hat. A két (i) és (k) védő tolattyú célszerűen vaslemezből .vagy más tűzálló anyagból készül. A föltüntetett esetben mindig csak egy (b) tartó pálca és ennek gyufái szállít­tatnak egyik vezető szakasztól a követ­kező szakaszhoz. Természetesen a (c) to­lattyú magasságának kellő megválasztá­sával egyszerre két vagy több (b) pálca is szállítható az (a) szakasztól az (a') sza­kaszhoz: Ekkor a (k, i) tolattyúk számára szolgáló hajtó szerkezetet természetesen akként képezzük ki, hogy ezek megfele­lően magasabbra emeljenek. Mindegyik (b) pálcának az (a) sza­kasztól az (»') szakaszhoz val. átvezeté­sének ideje alatt legalább egy tolattyú zárva van úgy, hogy a kilökő- vagy gyűj­tő szerkezetnél tűz a tulajdonképeni ve­zető szerkezetben lévő pálcák gyufáira nem terjedhet át. SZABADALMI IGÉNY. Tűzvédő szerkezet gyufagyártó gépek szá­mára, melyeknél a kész gyufák szá­mára szolgáló vezető pálya két sza­kaszra van osztva, jellemezve azáltal, hogy a tartó pálcáknak a két (a, a') szakasz közötti vezető pályája két vagy több kényszermozgásuan vezé­relt (i, k) védő tolattyú által akként záratik el, hogy a tartó pálcáknak az említett szakaszokban való minden, szakaszt egymástól teljesen elzárja. (1 rajzlap melléklettel.) PAbWS DtanON, TÁRMKie NYOMDÁJA bubapmten

Next

/
Thumbnails
Contents