72612. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés tárgyak önműködő kiválasztására bizonyos súlyra való tekintettel

Megjelent 1918. évi szepteml>er hó 10-én. KIR. MAGY. SZABADALMI .] HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72612. szám vn/f. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés tárgyak önműködő kiválasztására bizonyos súlyra való tekintettel. FABRIK VON MAGGIS NAHRUNGSMITTELN CÉG KEMFTTALBAN. A bejelentés napja 1916 május hó 11-ike. Elsőbbsége 1915 november hó 12-ike. Jelen találmány tárgya eljárás és be­rendezés tárgyaknak bizonyos súlyra való tekintettel való önműködő kiválasz­tására. A találmány szerint a súlyára nézve ellenőrzendő tárgyat szállítósza­lagra helyezzük, mely azt fogóberende­zésnek adja át. A fogóberendezés a tár­gyat mérlegserpenyőjére helyezi. Ezen mérlegserpenyőhöz a rendes helyzetben rugalmas tolóka ütközik. Ha a tárgy oly nehéz vagy nehezebb, mint a másik mér­legserpenyőre helyezett súly, a serpenyő a tárggyal együtt síilyed és a tolókának szabad mozgási teret ad; elvkor a tolóka a tárgyat a mérlegserpenyő fölött osztá­lyozó csatorna nyílása elé tolja, mire az utánacsúszó fogóberendezés a tárgyat az osztályozó csatornába löki. Ezalatt a to­lóka ismét eredeti helyzetébe szoríttatott vissza, a lesülyedt mérlegserpenyő ismét előbbi helyzetét, foglalja el, míg a fogó­berendezés visszatér, hogy a következő tárgyat vezesse a serpenyőhöz. Ha a tárgy a másik mérlegserpenyőré helyezett ^súlynál könnyebb, a serpenyő a tárggyal együtt helyzetében megmarad, úgy hogy a hozzá ütköző tolóka meg­akadályoztatik -abban, hogy fölötte el­csússzék és a tárgyat eltolja; _ezen eset­ben a tárgy az utáncsúszó fogóberende­zés által a mérlegserpenyő fölött egy má­sik osztályozó csatornába, löketik, mire a fogóberendezés visszatér, hogy a mér­legserpenyőhöz a következő tárgyat ve­zesse hozzá. A mellékelt rajzon ezen ellenőrző el­járás kivitelére alkalmas berendezés példaképen vett foganatosítást álakban van föltüntetve. Az 1. ábra fölülnézetét, a 2. ábra az 1. ábra 1—1 vonala szerint vett keresztmetszetet mutat. Az ábrázolt berendezés az (1) szállító­szalaggal van ellátva, mely az ellenőr­zendő tárgyakat a (4) ütközőig szállítja. Az (5) fogóberendezés á (6) szánra van erősítve, mely a (7) sinen a (8) nyíl irá­nyában oda-vissza mozgatható. A (12) tolóka, melyet a (20) emelő a (11) rúgő­val köt össze, a (11) rúgó által a (10) mérleg (9) serpenyőjéhez szoríttatik; amellett a (13) toldat a (9) serpenyőben . elrendezett rugalmas (14) peeekhez üt­közik. A (15) mérlegserpenyő a (16) súlyt tartja. A mérleg mögött a (17) és (18) osztályozó csatornák vannak elhe-

Next

/
Thumbnails
Contents