72612. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés tárgyak önműködő kiválasztására bizonyos súlyra való tekintettel

_ 3 — lyezve. Az (5a—5e) fogó vagy tolóka oly U-alakkal bír, melynek egyik, nyitott szárvégén toldata van. • Ha egy tárgy a (4) ütköző elé jutott, itt addig marad fekve, míg a fogó (5a- 5d) része meg­fogja és a (8) nyílirányban a (9) mérleg­serpenyőre tolja; a fogó (5d—5e) meg­hosszabbítása emellett megakadályozza, bog}' a (2) tárgy a (3) tárggyal érintké­zésbe jusson, ha az utóbbi a (9) mérleg­serpenyőre tolatik. Az ellenőrző eljárás és a leírt beren­dezés működési módja a következő: Az ellenőrzendő tárgyak egymás mö­gött a föl nem tüntetett erőforrás által hajtott (1) szállítószalagra helyeztetnek. A szállítószalag mindegyik (2) tárgyat a nyíl' irányában a (3) nelyzetbe szállítja, ahol a (4) ütköző mellett mindadmg fekve marad, míg az (5) fogóberendezés megragadja és a (8) nyíl iránjában a (9) mérlegserpenyőre tolja; ekö ben a fogó­berendezé's (5d, Í.V) meghosszabbítása megakadályozza azt, hogy a (2) tárgy a (3) tárggyal érinUce "ék, ha a/ utóbbi a mérlegserpenyőre tolatik. Iía a íróbe­rendezés a (3) tárgyat a mérlegserpe­nyőre tolta, a fogóbcrcncbzést a rajzon föl nem tüntetett, különben ismert be­rendezés a szállított tárgy fölött fölemeli és kiindulási helyzetibe viszi vissza, melyben a forgóberendezés lesülyed, hogy a következő tárgyat (3)-nál meg­fogja. A lemérés a fogóberendezés vissza­térése közben megy végbe. Ha a (9) helyzetben lévő tárgy nehe­zebb vagy oly nehéz, mint a (15) mérleg­serpenyőre helyezett (16) súly, a mérleg­serpenyő a tárggyal együtt lesülyed és a (12) tolókának mozgási teret ad; ez a (11) rúgó által a serpenyőn túlszoríttatik és ezáltal a mérlegserpenyőn nyugvó tár­gyat a serpenyő fölött a (19) nyíl irányá­ban a (18) osztályozó csatorna nyílása elé toija, mire a (8) irányban utáncsúszó (5) fogóberendezés a tárgyat a (18) osz­tályozó csatorna nyílásába belöki. Ezután a (12) tolóka eredeti helyzetébe tolatik vissza, a lesűlyedt (9) mérlegserpenyö ismét előbbi helyzetét foglalja el, míg az (5) fogóberendezés visszatér, hogy a mérlegserpenyőhöz a következő tárgyat vezesse hozzá. Ha a serpenyőn a (9) hely­zetben lévő tárgy a súlynál könnyebb, a (13) ujj, mely a (12) tolóka mozgását a mérlegserpenyő emelt helyzetében megakasztotta, fölszabadul és a (12) to­lóka a tárgyat a serpenyőről a (19) hely- . zetbe taszítja, a le nem sűlyedő mérleg­serpenyő a (13) ujj segélyével a (12) to­lókát megakasztja és a könnyű tárgy a serpenyőn, a, (9) helyzetben fekve ma­rad. Eközben a fogóberendezés (5d, 5c) részével a következő megmérendő (3) tárgyat a (9) helyzetbe hozza, míg egy­idejűleg a fogó-berendezés (5a, 5b) része­vei a (19) vagy (9) helyzetben lévő tár­gyat a (18), illetve (17) csatornába ta­szítja. Folytonos üzemben tehát a fogó­berendezés egyidejűleg mindig két tár­gyat működtet, amennyiben a (19) vagy ? (9) helyzetben lévő megmért tárgyat a (18), illetve (17) csatornába és egyúttal a következő megmérendő (3) tárgyat a mérlegserpenyőre a (9) helyzetbe szál­lítja és igy tovább. A (9) serpenyő a tárggyal nem sűlyed, hanem helyzetében megmarad; a hozzáütköző (12) tolóka ezáltal megafcadályozíaíik abban, hogy a serpenyő fölött elhaladjon és a tárgyat a (18) csatorna nyílása elé tolja. A tárgy ellenben az. utáncsúszó (5) fogóberende­zés által a (8) nyíl irányában a mérleg­serpenyő fölött a (17) osztályozó csatorna nyílásába löketik, mire az (5) fogó vissza­tér, hogy a mérlegserpenyőhözf a követ­kező tárgyat vezesse hozzá. Ily módon azon tárgyak, melyek nehe­zebbek vagy oly nehezek, mint a fölhe­lyezett súlyok, a (18) osztályozó csator­nába és a többiek a (17) osztályozó csa­tornába kiválasztatnak. A (9) mérlegserpenyőben elhelyezett rugalmas (14) pecek arra szolgál, hogy a (12) tolóka (13) toldata által a gépasz­talra gyakorolt nyomást fölvegye és ez­által a mérleg érzékenységének megzava­rását lehetőleg meggátolja-

Next

/
Thumbnails
Contents